Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
194
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Zdrowie i ekologia w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach- niezbędne warunki i ograniczenia

I. WPROWADZENIE.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach zlokalizowana jest przy ulicy Szczuczyńskiej 5 i nosi imię Adama Mickiewicza. Jest to placówka z ponad 40 - letnią tradycją. Uczy się w niej, w 31 oddziałach, 668 uczniów z Szamotuł i okolicznych wsi. Ponadto 74 dzieci objętych jest opieką przedszkolną. Ze względu na brak miejsca w głównym budynku szkoły dzieci 6 - letnie dowożone są do byłej filii, której budynek znajduje się w pobliskiej wsi - Grabówcu, oddalonej 3,5 km od miasta.
W szkole pracuje 51 nauczycieli i 13 osób obsługi. W dwupiętrowym budynku szkolnym mieści się 20 sal lekcyjnych, sala komputerowa, świetlica szkolna ze stołówką, biblioteka z czytelnią, gabinet lekarski, gabinet pedagoga, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinety: dyrektora i wicedyrektora, sklepik oraz sala gimnastyczna.
Uczniowie otoczeni są opieką w zakresie:
- profilaktyki zdrowotnej ( opieka higienistki szkolnej),
- zespoły korekcyjno - kompensacyjne,
- zajęcia logopedyczne i terapeutyczne.
Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi w ramach świetlicy szkolnej i środowiskowej, a także prowadzi dożywianie dzieci wymagających pomocy materialnej. Około 40 uczniów objętych jest pomocą z opieki społecznej, od której środki materialne przekazywane są na wykupienie obiadów w stołówce szkolnej, zakup podręczników, przyborów, odzieży i obuwia zimowego.
Sytuacja wielu rodzin pogarsza się z powodu wzrastającego bezrobocia w naszym mieście - ok. 42 rodziców bezrobotnych. Zdarzają się również rodziny patologiczne. Głównym problemem jest alkoholizm jednego lub obojga rodziców, brak pracy, niezaradność życiowa czy też niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich. Często rodziny te objęte są dozorem kuratora sądowego.
Na terenie szkoły prężnie działa samorząd uczniowski oraz uczniowski klub sportowy, które organizują liczne imprezy i uroczystości. Uczniowie osiągają sukcesy teatralne, recytatorskie, muzyczne, plastyczne i sportowe.
Tereny wokół szkoły to: 2 duże boiska ( szkolne i sportowe ), parking dla samochodów, a także - przed głównym wejściem do budynku - tereny zielone, w postaci trawników z rabatami kwiatowymi oraz skupisk drzew i krzewów.
Szkoła położona jest przy skrzyżowaniu dwóch ulic: Szczuczyńskiej i Zamkowej, gdzie niedawno, ze względów bezpieczeństwa została zamontowana sygnalizacja świetlna. W sąsiedztwie znajduje się druga szkoła - jest to Zespół Szkół Rolniczych. W najbliższym otoczeniu znajdują się ogródki działkowe, osiedle domków jednorodzinnych oraz rozbudowujące się osiedle o zabudowie blokowej. W rejonie szkoły znajdują się tereny, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczone są do dalszej zabudowy.
Okolice szkoły zamieszkuje około 1 ludności naszego miasta, głownie są to młode rodziny. Ze względu na powiększające się osiedla, w rejonie tym powstaje szereg punktów rzemieślniczych i usługowych.
Na pobliskim osiedlu słabo rozwinięta jest infrastruktura sportowo - rekreacyjna, w związku z tym młodzież szkolna oraz osoby dorosłe chętnie korzystają z obiektów sportowych np. grając towarzysko w piłkę siatkową, koszykową lub uprawiając jogging.
Obok szkoły prowadzi droga do pobliskich lasów kobylnickich, oddalonych około 5 km. Z racji tego można zaobserwować, że dużo rodzin organizuje sobie wycieczki rowerowe i spacery po okolicy. Także na okolicznych ogródkach działkowych i ogrodach przydomowych można zauważyć rodzinne spędzanie czasu np. przy pracach w ogrodzie czy przy grillowaniu.

II. OMÓWIENIE WYNIKÓW SONDAŻU.
Ankietę (zał. 1) dotyczącą zebrania opinii, spostrzeżeń wokół problemu "Przyjazna Szkoła" przeprowadziłam wśród 65 uczniów klas IV-VI (zał. 2) oraz 24 nauczycieli (zał. 3).
Pytanie pierwsze, jakie zawarto w ankiecie brzmiało:
Kiedy nasza szkoła będzie dla mnie bardziej przyjazna? Określ w punktach swoje warunki:
a) dotyczące wyposażenia budynku,
b) zagospodarowania boisk i otoczenia,
c) wskaż swoje oczekiwania wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Większość ankietowanych jest zdania, że przyjazna szkoła powinna znajdować się w budynku, z dużą salą gimnastyczną, stołówką i świetlicą, masą zieleni w środku i na zewnątrz. Według nich w takiej szkole ściany powinny być kolorowe, zaś klasy wyposażone w funkcjonalne i wesołe meble, odpowiednie oświetlenie oraz pomoce i przybory, a także sprzęt audiowizualny.
Toalety wg ankietowanych powinny być czyste, zadbane i wyposażone w mydło w płynie, ręczniki jednorazowe oraz lustra.
Teren wokół szkoły winien być bardziej przestrzenny, zagospodarowany większą ilością boisk sportowych oraz posiadać ogród i park szkolny. Byłyby to miejsca pełne drzew, krzewów, kwiatów i trawy, gdzie uczniowie mogliby odpoczywać w cieniu, regenerować swoje siły w czasie zajęć i po ich zakończeniu.
Jeśli chodzi o wypowiedzi odnośnie oczekiwań wobec uczniów, to przeważały opinie, aby:
- w szkole było mniej hałasu na przerwach,
- uczniowie byli bardziej kulturalni, koleżeńscy, uprzejmi i mili, oraz uczciwi,
- przejawiali większą dbałość o mienie szkolne,
- wykazywali większe zaangażowanie w życiu szkoły, większą dbałość o jej czystość i wygląd.
Na pytania dotyczące oczekiwań uczniów wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, młodzież w swoich odpowiedziach domagała się mniejszej ilości karkówek i zadań domowych.
Według opinii uczniów nauczyciel w przyjaznej szkole powinien być łagodny, miły i uśmiechnięty, cierpliwy i przyjazny, lekcje mógłby częściej prowadzić w formie zabawowej i winien mieć większe poczucie humoru.
Pozostali pracownicy również powinni być: mili i uśmiechnięci a także bardziej wyrozumiali i tolerancyjni wobec innych oraz bardziej skorzy do udzielania rad i pomocy.
Drugie pytanie dotyczyło ciekawych pomysłów, inicjatyw, do których realizacji można się włączyć, aby szkoła była bardziej przyjazna.
Najciekawsze odpowiedzi to:
- pomoc w zagospodarowaniu boiska szkolnego i sportowego (wysiewanie i koszenie trawy, malowanie urządzeń, płotów i linii na boiskach sportowych,),
- przeprowadzanie wspólnie z rodzicami remontów (malowanie sal, korytarzy, szatni, itd.) oraz pozyskiwanie sponsorów,
- zbiórka makulatury i złomu, a zebrane pieniądze przeznaczyć na realizację w/w pomysłów,
- dołożyć więcej starań w wyrabianiu kultury osobistej u uczniów, dawać innym przykład swą życzliwością, sumiennością, pomysłowością i zaangażowaniem.
W trzecim pytaniu - ankietowani mając do dyspozycji hipotetycznie 100 tys. zł, postanowili wydać je na:
- rozbudowę szkoły, boisk sportowych i sali gimnastycznej,
- zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły i zainstalowanie ławek na boiskach,
- zakup szafek dla każdego ucznia, które przeznaczone byłyby na książki, strój sportowy itp.,
- budowę basenu kąpielowego, siłowni, kortu tenisowego, terenu do jazdy rowerem, bezpiecznego placu zabaw dla klas młodszych,
- organizację imprez środowiskowych, wycieczek krajobrazowych i wyjazdów na "zielone szkoły",
- pomoc w walce z agresją oraz pomoc dzieciom ubogim.
Ostatnie pytanie dotyczyło wskazania ulubionych miejsc w mieście i okolicy, w których chętnie ankietowani spędzają czas z przyjaciółmi i z rodziną.
Najczęściej wymieniano:
- parki miejskie oraz okoliczne lasy i łąki,
- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe nad pobliskimi jeziorami,
- tereny rekreacyjnio - sportowe wokół odkrytego basenu tzw "Piaszczychy",
- ogrody przydomowe i ogródki działkowe.

III. ZDROWIE I EKOLOGIA W MOJEJ SZKOLE I MIEJSCU ZAMIESZKANIA (ZASADNICZA CZĘŚĆ PRACY).
Działania prozdrowotne i proekologiczne muszą mieć początek we wczesnych okresach życia każdego człowieka, tak aby stały się wytyczną jego funkcjonowania w przyszłości. Szczególnie dużą rolę przypisuje się tutaj szkole, która ma szerokie możliwości oddziaływania, dostarczania uczniom wiedzy jak dbać o środowisko naturalne oraz zdrowie swoje i innych.
Funkcjonowanie dziecka w szkole w określonych warunkach zarówno fizycznych, psychicznych i społecznych ma wpływ na dalsze jego życie. Jeżeli będą to, na tym etapie życia dobre wzorce, to każdy młody człowiek będzie miał szansę nauczyć się jak dbać o własne zdrowie, sprawność fizyczną czy środowisko naturalne.
Dużą rolę do odegrania w tym zakresie ma również rodzina, która jest miejscem spotkania wszelkich działań edukacyjnych. Od środowiska rodzinnego zależy w znacznym stopniu, jakim człowiekiem będzie ich dziecko, gdy osiągnie dojrzałość, jak będzie przygotowane do dorosłego życia, jak będzie umiało sobie w nim radzić i jakie warunki rozwojowe stworzy własnym dzieciom. To właśnie w rodzinie kształtują się pierwsze wyobrażenia o świecie, wymieniane są poglądy, doświadczenia, przyzwyczajenia i nawyki. Wiedza nabyta w szkole, czy dzięki środkom masowego przekazu może od razu znaleźć zastosowanie, może być sprawdzona i skorygowana.
Problem zdrowia nie jest czymś nowym i już na przestrzeni wieków był szeroko postrzegany przez niektórych pedagogów. Już wcześniej szukano różnych form, może nie zawsze doskonałych, które by przyczyniły się do prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego każdego dziecka.
W starożytności Galen uważał, że "... zdrowie jest stanem idealnej równowagi i harmonii organizmu, a wszystko co odbiega od tego stanu, jest chorobą".
"Człowiek zdrowy" wg Śniadeckiego, którego pragnął wychować, miał harmonijnie łączyć w sobie zalety ciała i ducha. [5]
"Człowiek doskonały" powinien odznaczać się dużą siłą fizyczną i żelaznym zdrowiem. [5]
Zdrowie traktowane jest obecnie jako:
- wartość - dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje i potrzebę satysfakcji oraz zmieniać lub radzić sobie ze środowiskiem,
- zdrowie jest warunkiem codziennego życia a nie jego celem.
Zdrowie jest jednym z podstawowych zasobów społeczeństwa, gwarantujący jego rozwój społeczny i ekonomiczny.
Współczesne pojęcie "zdrowia" podane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) brzmi: "Zdrowie jest pełnią fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu człowieka, a nie tylko brakiem choroby lub kalectwa". [6]
Według WHO "wychowanie zdrowotne ma związek z jakością życia i tworzeniem dobrego fizycznego, społecznego i psychicznego samopoczucia człowieka". [6]
Jak wynika z powyższego, wychowanie zdrowotne obejmuje nie tylko przekazywanie wiedzy o tym co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, lecz także rozwija umiejętności, które pomogą człowiekowi skutecznie wykorzystać tę wiedzę.
We współczesnym świecie prowadzenie zdrowego stylu życia wymaga dokonywania właściwych wyborów. "Należy stworzyć uczniom sposobność rozwijania postaw i wartości, które ułatwią im dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia". [7]
"Pod wpływem różnych informacji, często błędnych może się pojawić u dzieci i młodzieży niepokój, a nawet lęk o zdrowie. Aby temu zapobiec, znaczącą rolę powinna odgrywać szkoła.
Niewątpliwie na szkole w dużej mierze spoczywa odpowiedzialność za przekazanie uczniom rzetelnej informacji o zdrowiu. Powinna ona pomóc uczniom ukształtować ich postawy, zrozumieć wartości, które są skutkiem właściwych wyborów w sprawach zdrowia oraz pomóc w dokonywaniu tych wyborów". [6]
Jednym z zadań szkoły powinno być zadbanie o to, aby uczniowie lubili swoją szkołę i chętnie do niej uczęszczali. "To, że uczniowie lubią szkołę wynika z poczucia związku z nią, pełnego wzajemnego szacunku i zaufania. Na kształtowanie takiego związku wpływa poczucie przez uczniów bezpieczeństwa (psych. i fiz.) oraz akceptacja sposobu ich traktowania w szkole". [2]
Szkoła, w której pracuję, w swej codziennej praktyce wspiera i ukazuje znaczenie zdrowia, poprzez wychowanie zdrowotne. Stara się stwarzać odpowiednie warunki do zaspokojenia potrzeb rozwojowych uczniów, zgodnych z ich uzdolnieniami i potrzebami samorealizacji w wybranej dziedzinie.
Uczniowie spędzają w szkole większość swojego czasu. "Szkoła jest drugim, po domu rodzinnym środowiskiem wychowawczym, które ma zapewnić warunki prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego dzieci". [1]
Mimo, że dyrektor i nauczyciele mają stosunkowo niewielki wpływ na stan techniczny budynku, niezbędne stały się ich wspólne starania z rodzicami, aby szkoła zachęcała do przebywania w niej i aby uczeń czuł się w niej bezpiecznie.
Szkoła Podstawowa nr 3 została wybudowana ponad 40 lat temu. Od pewnego czasu poważnym problemem były spadające tynki z sufitów na korytarzach. Działo się to przeważnie po zakończeniu przerw, tak że nikomu nigdy nic się nie stało. Dzięki staraniom dyrekcji, zaangażowaniu rodziców i nauczycieli doprowadzono do wyremontowania sufitów na korytarzach i wszystkich salach lekcyjnych na przestrzeni ostatnich 4 lat. To dzięki pomocy finansowej i ofiarności rodziców w klasach zawieszono w oknach firanki, pojawiło się nowe oświetlenie, ściany i meble są kolorowe, a wszystko po to, aby uczeń czuł się dobrze w szkole i miło w niej spędzał czas.
W ostatnim czasie wyremontowano również łazienki szkolne oraz natryski na zapleczu sali gimnastycznej. W tej chwili uczniowie po zajęciach sportowych mają możliwość korzystania z dobrze wyposażonych łazienek, a szczególnie natrysków. Również toalety szkolne zostały zaopatrzone w ciepłą wodę oraz wyposażone w lustra, suszarki i pojemniki z mydłem. Wszystkie te działania mają na celu, utrwalanie nawyków higienicznych uczniów.
Zdaniem M. Demela "otoczenie działa na człowieka bez przerwy i kształtuje jego osobowość i nawyki. Jasne barwy ścian, mebli, podłogi nawołują do czystości. Otoczenie materialne jest aktywnym czynnikiem wychowawczym, narzuca człowiekowi określone formy zachowania, pomaga lub przeszkadza w kształtowaniu pozytywnych postaw i nawyków. Estetyka otoczenia ma wpływ na samopoczucie ucznia". [7]
Z. Słońska uważa, iż "Treści nauczania, które są przekazywane uczniom w trakcie edukacji szkolnej muszą być skuteczne, korespondować z warunkami, w których uczniowie żyją". [8]
Ważne więc wydaje się to jak wygląda szkoła, jakie kształtuje postawy i nawyki.
Dobra współpraca z rodzicami owocuje rozprzestrzenianiem się pozytywnych informacji o szkole, zbieraniem funduszy na określone cele, lepszemu zrozumieniu sytuacji szkoły, wspomaganiem finansowym i pracą na rzecz szkoły. Również instytucje gospodarcze pomagają szkole finansowo, sprzętowo, oraz nieodpłatnie wykonują niektóre specjalistyczne prace.
Organizacje społeczne wspierają działania szkoły na różnych polach np. Klub AA przeznacza środki na działalność świetlicy środowiskowej, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - przeprowadza pogadanki.
Rada rodziców organizując, przy współudziale nauczycieli doroczne zabawy karnawałowe zbiera pieniądze, które umożliwiają realizację określonych zadań np. zakup sprzętu nagłaśniającego czy wyposażenie pracowni komputerowej.
Tradycją naszej szkoły jest udział samorządu uczniowskiego w różnych charytatywnych przedsięwzięciach. Uczniowie pozyskują środki dzięki dyskotekom, zbiórkom butelek, makulatury i złomu, aukcjom prac uczniowskich, loteriom fantowym.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów szkoła wdraża programy profilaktyczne m. in.
- "Spójrz inaczej" A. Kołodziejczyka
- Powiatowy Program Profilaktyczny "STOP Narkotyki"
- "Bezpieczne miasto"
- "Bezpieczna droga do szkoły"
- "Drugi elementarz" (7 kroków)
- "Mam prawo powiedzieć nie"
- "Życie bez nałogów"
Zajęcia te prowadzą nauczyciele odpowiednio przeszkoleni na kursach, wychowawcy oraz pedagog szkolny, przy współudziale Sanepidu i Komendy Powiatowej Policji. Nowością były m. in. Zajęcia warsztatowe z rodzicami i nauczycielami prowadzone przez w/w instytucje. Również higienistka szkolna przeprowadza szereg pogadanek dotyczących: promocji zdrowia, zdrowego stylu odżywiania, higieny osobistej i otoczenia, bezpieczeństwa w życiu codziennym czy aktywności w życiu człowieka.
W szkole wprowadzono wspólne śniadania w klasach młodszych. Śniadanie szkolne składające się z własnej kanapki ucznia + ewentualnie owoców czy warzyw np. jabłka, rzodkiewki czy marchwi oraz napoju mlecznego lub herbaty przygotowanej przez stołówkę szkolną. Celem tych śniadań jest m. in. wpajanie zasad racjonalnego żywienia oraz zwrócenie uwagi na konieczność zjadania II śniadania przez dzieci.
Dzięki staraniom, grona pedagogicznego i rodziców zwiększono bezpieczeństwo dzieci w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły przez:
- budowę parkingu dla rodziców (w najbliższych planach budowa wysepki dla autobusów),
- dodatkowe oznakowanie,
- zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu,
- doroczna akcja "Jabłko - Cytryna",
- wprowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego (dzieci mają możliwość zdobycia karty rowerowej),
- zaplanowanie w najbliższym czasie: budowy miasteczka ruchu drogowego oraz budowy podjazdów dla dzieci niepełnosprawnych.
Rozumiejąc ogromną wartość zajęć pozalekcyjnych w rozwijaniu talentów i zainteresowań, postaw i umiejętności społecznych szkoła proponuje uczniom atrakcyjne formy aktywności pozalekcyjnej w ramach:
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Trójka",
- teatrzyku "Figliki",
- Ligi Ochrony Przyrody,
- PCK,
- ligi recytatorskiej,
- chóru szkolnego,
- kółek komputerowych, matematycznych, plastycznych i teatralnych.
Działalność samorządu uczniowskiego i uczniowskiego klubu sportowego oparta jest o współpracę z nauczycielami, dyrekcją i radą rodziców, które wspierają realizację programu poprzez: pomoc finansową, rzeczową, wiedzę fachową i prace społeczne.
W szkole od 1995 r. działa Uczniowski Klub Sportowy "Trójka". Celem klubu jest m. in. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych uczniów itp.
Klub realizuje swoje zadania w oparciu o współpracę z dyrektorem szkoły, gronem pedagogicznym, rodzicami, innymi klubami sportowymi oraz władzami samorządowymi i sportowymi.
Swoją działalność klub postanowił ukierunkować na szeroko pojętą rekreację, w celu zainteresowania uprawianiem sportu i czynnym wypoczynkiem jak największej liczby dzieci i ich rodziców ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych oraz pozyskaniem ich do pracy na rzecz klubu.
Głównym celem klubu jest stwarzanie uczniom naszej szkoły takich warunków i sytuacji wychowawczych, sportowych i rekreacyjnych, w których każdy uczeń świadomie czuje się podmiotem procesu wychowania fizycznego, może realizować swoje marzenia sportowe, atrakcyjnie spędzić czas wolny. Preferujemy sport masowy dla wszystkich dzieci, o większej i mniejszej sprawności fizycznej. Każdy może zażywać ruchu, rozwijać swoje zainteresowania w sekcjach sportowych: piłki siatkowej i koszykowej, lekkiej atletyki, rekreacji ruchowej oraz tenisa stołowego. Sekcje działają m. in. w oparciu o fundusze celowe na działalność sportową przeznaczone przez Urząd Miasta oraz godziny rekreacyjne z puli dyrektora szkoły. Te drugie przeznaczone są właśnie na szeroko rozumianą rekreację, gdzie każde dziecko, szczególnie to mniej sprawne może skorzystać z wyjazdów na basen, uczestniczyć w zabawach i grach ruchowych, rozwijać swoje umiejętności w lekkiej atletyce, grach zespołowych i tenisie stołowym.
Klub jest organizatorem Szkolnych Igrzysk Sportowych, które odbywają się w pierwszą lub ostatnią sobotę miesiąca. Zajęcia te przyciągają dużą ilość uczniów i rozwijają nie tylko sprawność fizyczną dzieci i młodzieży, ale także kształtują ich postawy i charaktery, uczą dyscypliny, sportowego współzawodnictwa, koleżeństwa i przyjaźni. Na bieżąco przez cały rok przeprowadzanych jest szereg imprez sportowych dla wszystkich klas w ramach rywalizacji o Puchar Dyrektora Szkoły.
Tradycją stały się środowe i sobotnie treningi i gra w piłkę siatkową i koszykową dla rodziców i nauczycieli.
Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się masowe imprezy rekreacyjne z nagrodami dla każdego uczestnika. Na program takich imprez składają się gry i zabawy ruchowe, turnieje dzikich drużyn, biegi przełajowe, konkursy o tematyce sportowej. Program przygotowany jest tak, aby każdy uczeń mógł w nim wziąć udział bądź jako uczestnik imprezy lub jako współorganizator i sędzia.
Organizowane są również turnieje streetballa, wyścigi na rowerach górskich i rolkach oraz spartakiady rodzinne m. in. "Mama, Tata i Ja", biegi uliczne, dni sportu, turnieje gier i zabaw ruchowych dla klas 0 - III pod nazwą "Pierwszy krok sportowy", z udziałem nie tylko dzieci, ale również wychowawców i rodziców. Nagrodą w tej imprezie są owoce dla wszystkich uczestników, w myśl zasady, że w pierwszej kolejności liczy się udział, a nie zwycięstwo. Imprezy te organizowane są cyklicznie .
Jako klub jesteśmy również otwarci na wiele inicjatyw dzieci, rodziców i nauczycieli. W szkole odbywa się wiele imprez mających na celu aktywizacje środowiska lokalnego. Zorganizowano przy pomocy i udziale rodziców m. in.:
- turniej siatkarski "Pożegnanie Lata",
- ferie w szkole - gry i zabawy, gry sportowe, tenis stołowy, wycieczki,
- sportowy Dzień Dziecka,
- Dzień Sportu - gry i zabawy międzyklasowe w lesie, z wykorzystaniem naturalnych przyborów, gry terenowe, zabawy zręcznościowe.
Organizatorom imprez i działaczom klubu przyświeca idea, by pokazać środowisku lokalnemu , a więc uczniom i ich bliskim, jak można miło spędzać czas na powietrzu, w ruchu.
Jedną z form spędzania czasu wolnego są wycieczki i wyjazdy turystyczne pozwalające poznać bliższą i dalszą okolicę. Od kilku lat klub i szkoła przy współpracy z PTTK organizuje rodzinne rajdy piesze i rowerowe, cieszące się coraz większą frekwencją. Pozwalają one poznać otaczającą rzeczywistość, rozwijają zainteresowania turystyką, przyrodą czy geografią, propagują zdrowy styl życia. Zapewniają możliwość przebywanie na świeżym powietrzu i rozwijają aktywność ruchową dziecka. Częste obcowanie z przyrodą pozwala na lepsze jej poznanie oraz zaszczepienie dzieciom i młodzieży umiejętności właściwego współżycia z nią i jej szanowania.
"Zajęcia pozalekcyjne sportowo - rekreacyjno - turystyczne dobrze organizowane wpływają na regenerację sił fizycznych młodzieży, skutecznie przeciwdziałają niektórym ujemnym wpływom cywilizacji. W środowisku szkolnym istnieją możliwości wszechstronnego wykorzystania zdrowotno - higienicznych walorów wf, sportu, rekreacji i turystyki, a rezultaty pracy będą tym trwalsze, im wcześniej przystępuje się do racjonalnego stosowania bodźców ruchowych i kształtowania odpowiednich nawyków". [12]
Szkoła, w której pracuję stara się realizować powyższe cele, poprzez proponowanie bogatej oferty zajęć sportowych i równocześnie stara się przekazać jak najwięcej wiedzy dotyczącej zachowań zdrowotnych. Mankamentem i dużym utrudnieniem jest mała, niewymiarowa sala gimnastyczna. Z tego powodu większość lekcji wf w okresie zimowym odbywa się na korytarzach, które są mimo, że są jasne i przestrzenne, to jednak nie sprzyjają wpajaniu odpowiednich zachowań zdrowotnych.
Teren sportowy szkoły, dzięki staraniom dyrekcji i nauczycieli wychowania fizycznego jest bardzo dobrze wyposażony. Znajdują się tu 2 boiska do gry w piłkę koszykową, boiska do piłki: ręcznej, siatkowej i nożnej (w budowie znajdują się również korty tenisowe) oraz bieżnia i skocznia lekkoatletyczna. Początkowo zdarzały się dewastacje boisk, sprzętu i zieleni, ale po licznych rozmowach i interwencjach młodzi ludzie zrozumieli, że wszystko to robi się dla nich, że to ma służyć ich dobru i przyjemności spędzania czasu wolnego. W chwili obecnej młodzież sama dba o boiska, oferując pomoc przy montowaniu i konserwacji sprzętu, zapobiega wandalizmowi i zgłasza wszelkie szkody i dewastacje.
Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży jest jednym z ważniejszych zadań, które prowadzą do wzajemnej integracji, przeciwdziałania agresji, poszerzenia i ukierunkowania zainteresowań uczniów oraz szacunku i dbałości o najbliższe otoczenie.
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 jest żywotnie zainteresowana rozwiązywaniem problemów ekologii w najbliższym środowisku jak i w całym mieście. Dotychczasowe działania skupiają się na poznawaniu, przybliżaniu istoty i znaczenia problemów ekologicznych. Każdy dba o ład i porządek w swoim mieszkaniu czy domu. Szkoła jest też miejscem, w którym wszyscy powinni dbać o jej czystość. Dzięki rodzicom posiadającym zakłady rzemieślnicze, budynek i boiska szkolne zostały zaopatrzone w dodatkowe kosze na śmieci oraz drewniane pojemniki na chleb. Zakład Gospodarki Komunalnej zamontował na ulicach dużo estetycznych koszy, aby mieszkańcom łatwiej było zadbać o porządek. Wpłynęło to na mniejsze zanieczyszczenie papierami i innymi odpadami. Dzięki współpracy szkoły z ZGK, na boisku szkolnym zostały ustawione pojemniki na szkło, plastik, aluminium i makulaturę, a w budynku ustawiono pojemnik na zużyte baterie. Wszystkie te zabiegi mają na celu rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród uczniów i ich najbliższych, poprzez m. in. dokonywanie wstępnej segregacji śmieci. Uczniowie wiele dowiadują się na ten temat w szkole na lekcjach przyrody oraz godzinach wychowawczych.
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w corocznych akcjach na rzecz ochrony środowiska: zbierają makulaturę, złom i baterie, przygotowują gazetki tematyczne, apele i audycje. W szkole obchodzimy w kwietniu SWIATOWY DZIEŃ ZIEMII, odbywają się wtedy konkursy na temat zanieczyszczenia i ochrony naszego środowiska, pokazy mody ekologicznej, wspólnie sprzątamy i dbamy o otoczenie szkoły. We wrześniu aktywnie włączamy się w akcję WIELKIEGO SPRZĄTANIA ZIEMII. Porządkowane są wówczas tereny nie tylko wokół szkoły, ale również znacznie od niej oddalone.
Dopiero te akcje uświadamiają nam potrzebę dbania o środowisko. I pomyśleć, że całe to zanieczyszczenie to działanie ogromnych rzeszy zwykłych ludzi.
Obszar miasta, w którym mieszkam charakteryzował się znaczną ilością opadających pyłów. Związane to było z obecnością w okolicy 3 dużych kotłowni, dla szkół i osiedli mieszkaniowych oraz dużej ilości domków jednorodzinnych. Zanieczyszczenia powietrza nasilały się w okresie grzewczym, ludzie ogrzewając mieszkania, spalali co się dało: śmieci, tworzywa sztuczne, odpady itp. Podczas spalania powstawały gryzące dymy i pyły, które przeszkadzały przechodniom i kierowcom, osadzały się na ramach okiennych i parapetach. Dużym osiągnięciem władz samorządowych jest zgazyfikowanie miasta, co zapewne przyczyni się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Dużym osiągnięciem władz samorządowych jest zgazyfikowanie miasta, co zapewne przyczyni się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Przykładem jest nasza szkoła, która od ponad roku posiada kotłownie gazową.
Podstawowymi zadaniami edukacji ekologicznej w szkole winno być m. in. "ukształtowanie człowieka świadomego swej jedności ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno - kulturowym; rozwinięcie umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenia informacji o nim; poznawanie praw i współzależności wewnątrz przyrody, pomiędzy przyrodą a człowiekiem; wzbogacenie osobowości ucznia o wrażliwość na piękno przyrody i ład przestrzenny; ukształtowanie postawy szacunku dla wszystkich istot, a także dla własnego życia i zdrowia itp." [3]

Załączniki w pełnej wersji pracy:

Publikacja archiwalna dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

L I T E R A T U R A
1. Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Prawa dziecka - deklaracje i rzeczywistość, Impuls, Warszawa 1993.
2. Wojnarowska B., Burzyńska I. - Opinie młodzieży w wieku 11, 13, 15 lat w Polsce o swojej szkole. Lider 1996 nr 10.
3. Polska Strategia Edukacji Ekologicznej - Przez edukacje do trwałego i zrównoważonego rozwoju. Lider 1996 nr 10.
4. Promocja Zdrowia - Słownik Podstawowych Terminów, Agencja Promo - Lider
5. Wołoszyn S., Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie. Warszawa 1964, PWN.
6. Zdrowa Szkoła., Raport Szkolnej Grupy Edukacji Zdrowotnej i Światowej Organizacji Zdrowia, Edynburg 1989.
7. Demel M., O wychowaniu zdrowotnym, Warszawa 1968, PZWS.
8. Słońska Z., Czy wystarczy wiedzieć. Lider 1991 nr 10.
9. Jaczewski A., Korczak Z., Popielarska A., Rozwój i zdrowie ucznia, Warszawa 1985, WSiP.
10. Korczak C., Problemy higieny i zdrowia, Warszawa 1987.
11. Pilch T., Leparczyk I., Pedagogika społeczna, Warszawa 1995, Żak
12. Inerowicz P., Rola pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjno - turystycznych w zagospodarowywaniu czasu wolnego uczniów, Lider 2000 nr 9.
13. Cendrowski Z., Żyć sto lat. Warszawa 1988.

mgr Jolanta Wiśniewska
Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach


Zaświadczenie onlinenumer online: 71 gości

reklama