Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
188
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Poznajemy Białowieski Park Narodowy

PROGRAM PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY "ZIELONEJ SZKOŁY" ZAWIERAJĄCY TREŚCI PROGRAMU ZINTEGROWANEGO NR DKW-4014-267/99 ORAZ PROGRAM WŁASNY

Dotyczy klasy 3c ze SP nr 23 w Warszawie

TERMIN: 19.05 - 24.05.2003 r.

ZAKWATEROWANIE: Hotel Orzechowski
Hajnówka

OŚRODEK TEMATYCZNY: Poznajemy Białowieski Park Narodowy

Ideą integrującą jest edukacja przyrodniczo - ekologiczna poprzez bliskie obcowanie z przyrodą w jej naturalnym, dziewiczym środowisku.

CELE OGÓLNE:

 • poznanie przyrody Białowieskiego Parku Narodowego,
 • integracja grupy,
 • budzenie szacunku dla dzikiej przyrody.

  CELE OPERACYJNE:

  Uczeń:

 • zna regulamin "zielonej szkoły" i przestrzega go;
 • wymienia różne obszary chronione w Polsce;
 • wskazuje na mapie Białowieski Park Narodowy;
 • wie, jak należy zachowywać się w miejscach chronionych;
 • czyta ze zrozumieniem teksty literackie;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach;
 • uważnie obserwuje i wyciąga wnioski;
 • zna warstwy lasu i ich mieszkańców;
 • rozpoznaje gatunki drzew;
 • redaguje wiersze o lesie;
 • wykonuje prace plastyczne;
 • zna florę i faunę puszczy;
 • rozpoznaje głosy ptaków;
 • redaguje artykuł do gazetki;
 • pisze list, pamiętając o zwrotach grzecznościowych, adresuje kopertę;
 • oblicza wiek drzewa ;
 • wyznacza kierunki świata;
 • rozpoznaje rośliny i zwierzęta wodne;
 • rozwiązuje zadania tekstowe;
 • mnoży i dzieli sposobem pisemnym;
 • śpiewa poznane piosenki;
 • aktywnie uczestniczy w konkursach i quizach;
 • dba o higienę;
 • jest tolerancyjny wobec innych;
 • uważnie słucha nauczyciela i przewodników.

  TEMATY SZCZEGÓŁOWE:
  1. To, co najpiękniejsze.
  2. Warstwy lasu i ich mieszkańcy.
  3. Ptaki i ssaki żyjące w Puszczy Białowieskiej.
  4. Rezerwat ścisły puszczy.
  5. Życie w wodzie.
  6. Pożegnanie z Hajnówką.

  PONIEDZIAŁEK (I DZIEŃ)

  To, co najpiękniejsze.

 • Przejazd autokarem z Warszawy do Hajnówki.
 • Zakwaterowanie w hotelu.
 • Omówienie spraw organizacyjnych, przypomnienie regulaminu "zielonej szkoły".
 • Spacer po najbliższej okolicy:
  - powitanie puszczy u jej wrót,
  - zwiedzenie hajnowskiej cerkwi - okrętu, projektowanej przez Nowosielskiego (spotkanie z innym wyznaniem chrześcijańskim - prawosławiem).
 • Przypomnienie prawnych form ochrony środowiska w Polsce.
 • Różne obszary chronione (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody).
 • Czytanie i analiza wiersza "W parku narodowym", wyodrębnianie obrazów namalowanych słowem.
 • Opracowanie regulaminu postępowania w parku narodowym - praca w grupach.
 • Wskazywanie na mapie Białowieskiego Parku Narodowego.
 • Nauka piosenki "Zostawcie nam czysty świat".
 • Zabawy ruchowe na powietrzu.

  WTOREK (II DZIEŃ)

  Warstwy lasu i ich mieszkańcy.

 • Zajęcia w Białowieży, w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej:
  - rozpoznawanie drzew
  - warstwy lasu i ich mieszkańcy.
 • Gry i zabawy na leśnej polanie:
  - szukanie wśród drzew swojego przyjaciela,
  - ćwiczenia dramowe,
  - szukanie rośliny - rozwiązania zagadki,
  - redagowanie wierszy o lesie.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie różnicowe.
 • Tworzenie definicji lasu wykorzystując technikę dramową - "śnieżną kulę", porównywanie jej z definicją z encyklopedii.
 • Wykonanie pracy plastycznej pt.: "Las" wykorzystując zebrane podczas wycieczki materiały - praca w grupach.
 • Spotkanie z twórcą ludowym.
 • Mini play back show, dyskoteka.

  ŚRODA (III DZIEŃ)

  Ptaki i ssaki żyjące w Puszczy Białowieskiej.

 • Wycieczka do rezerwatu pokazowego fauny puszczy (żubry, wilki, jelenie, dziki...).
 • Zajęcia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej:
  - różnorodność ssaków w Puszczy Białowieskiej - zajęcia prowadzone w oparciu o film i slajdy,
  - "Cóż to za ptak?"- zajęcia prowadzone w oparciu o wystawę pt.: "W świecie ptaków". Gry i zabawy zapoznające ze zwyczajami ptaków, ich głosami, przystosowaniem do różnych środowisk życia.
 • Redagowanie artykułu do klasowej gazetki na temat wybranego ptaka i ssaka żyjącego w puszczy, ilustrowanie własnego tekstu.
 • Zadania na porównywanie ilorazowe.
 • Klasowa spartakiada sportowa.
 • Nauka piosenki " Dalej wesoło".
 • Quiz przyrodniczy.
 • Dyskoteka.

  CZWARTEK ( IV DZIEŃ)

  Rezerwat ścisły puszczy.

 • Wyjaśnienie pojęcia "rezerwat ścisły" i przypomnienie zasad zachowania się w takim miejscu.
 • Spacer z przewodnikiem po rezerwacie.
  - obserwowanie prastarych dębów i innych niezwykłości puszczy,
  - obliczanie wieku drzew po słojach,
  - wyznaczanie kierunków świata poprzez obserwację mchu, konarów drzew, ułożenia słojów, porównywanie ze wskazaniem kompasu,
  - przejście szlakiem zwanym "żebrami żubra".
 • Odwiedzenie technikum leśnego, gdzie kształcą się przyszli leśnicy i strażnicy przyrody.
 • Redagowanie listu do rodziców, adresowanie kopert, wielka litera w zwrotach grzecznościowych.
 • Mistrz mnożenia i dzielenia sposobem pisemnym - konkurs matematyczny.
 • Wyprawa leśną ciuchcią połączona z napadem zbójców.
 • Ognisko, pieczenie kiełbasek.

  PIĄTEK (V DZIEŃ)

  Życie w wodzie.

 • Zajęcia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej:
  - badanie życia w wodzie,
  - obserwacja zwierząt słodkowodnych,
  - rozpoznawanie między innymi płazów.
  - plener plastyczny.
 • Warunki życia w wodzie - uzupełnianie zdań.
 • Grupy roślin wodnych - rozpoznawanie ich na ilustracji.
 • Zwierzęta wodne i wodno - lądowe.
 • Uzupełnianie nalepkami rysunku stawu zgodnie z tekstami "Co w stawie piszczy?" i "Co słychać pod wodą?" oraz wiadomościami zdobytymi na zajęciach.
 • Zabawy matematyczne - zadania nietypowe.
 • Spotkanie z Adamem Wajrakiem.
 • Zdobywanie odznaki "Przyjaciela przyrody":
  - pokonanie toru przeszkód,
  - naśladowanie zwierzęcia spotkanego w puszczy,
  - poprawna odpowiedź na pytanie związane z Puszczą Białowieską,
  - wypicie szklaneczki soku z cytryny,
  - własna ekologiczna prezentacja.
 • Śpiewanie poznanych piosenek z dowolnym akompaniamentem.
 • Dyskoteka.

  SOBOTA (VI DZIEŃ)

  Pożegnanie z Hajnówką.

 • Pożegnalny spacer po Hajnówce.
 • Zwiedzenie zabytkowej cerkwi pw. św. Mikołaja oraz prywatnego skansenu z wiatrakiem, chałupami charakterystycznymi dla tego regionu.
 • Podsumowanie konkursów przeprowadzonych na "zielonej szkole", nagrodzenie zwycięzców.
 • Powrót autokarem do Warszawy.

  Bożena Puchalska
  Szkoła Podstawowa nr 23 w Warszawie


 • Zaświadczenie online  numer online: 77 gości

  reklama