Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1547
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Metoda projektu jako terapeutyczna strategia kształcenia w pracy z dziećmi z zaburzeniami parcjalnymi

Wprowadzona reforma szkolna zmierza do zastąpienia tradycyjnej szkoły autorytarnej, nastawionej na przekaz wiedzy, w szkołę otwartą, przyjazną uczniom, uwzględniając ich potrzeby, możliwości i zainteresowania. Taki typ szkoły sprzyja wspieraniu rozwoju, kompensowaniu zaburzeń, a także w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.
Metoda projektów stwarza możliwości wykazania się umiejętnościami wszystkim dzieciom bez względu na możliwości percepcyjne, poziom intelektualny, a także status społeczny. Ma ona szczególne znaczenie dla uczniów wywodzących się z rodzin niewydolnych wychowawczo, nie mających wzorców właściwego funkcjonowania w środowisku macierzystym. Motywuje do nabywania umiejętności niezbędnych w życiu poza szkołą.

Istotną zmianą w procesie dydaktycznym jest rezygnacja w klasach niższych z systemu przedmiotowo-lekcyjnego i wprowadzenie kształcenia integralnego, gdzie treści z różnych dziedzin koncentrują się wokół tematów węzłowych lub kompetencji kluczowych(1). Problemy są opracowywane w ciągu jednego lub kilku dni, bądź w dłuższych odcinkach czasu. Innym walorem metody projektu jest oparcie procesu edukacyjnego na różnorodnych formach aktywności uczniów, w których to dzieci będą nabywać umiejętności uczenia się, rozwijać własne zdolności poznawcze, uczyć się komunikowania, negocjowania, panowania nad emocjami, rozwiązywania konfliktów, odpowiedzialności za pracę własną i kolegów, współpracy w zespołach.

Metoda projektów charakteryzuje się dwiema zasadniczymi cechami: położeniem nacisku na aktywność dzieci oraz dążeniem do zbliżenia szkoły do życia poprzez problemowe ujmowanie materiału nauczania i odrzuceniem systematycznego układu programu nauczania. Kolejne wartości metody projektów to zbliżenie do życia na drodze podejmowania i realizowania przez dzieci projektów, zagadnień z życia otaczającego środowiska lub zapoznawanie dzieci z problemami, zagadnieniami, sytuacjami, które składają się na życie współczesne. Metodę projektów niewątpliwie należy zaliczyć do grup tych kierunków i koncepcji, które "wychodzą od dziecka", a więc do nurtu pedagogiki naturalistycznej.
Potrzeby i zainteresowania dziecka, troska o jego żywe doświadczenia decydują tu o planie nauczania i organizacji pracy dydaktycznej.
W metodzie projektów uczniowie planują to co robią. Najpierw wybiera się czynność, a uczenie się i materiał nauczania są tej czynności podporządkowane. Jest to szczególnie istotne w pracy z dziećmi z zaburzeniami parcjalnymi bowiem metoda ta umożliwia połączenie procesu dydaktycznego z kompensacyjnym. Nie chodzi tu bowiem o przerobienie materiału nauczania lecz poprzez działanie, rozwiązywanie różnych problemów, aktywizowanie uczniów, niwelowanie zaburzeń i zahamowań. Uczeń ma możliwość nabywania umiejętności i nawyków samodzielnego planowania. Samodzielna praca uczniów daje im szanse na rozbudzenie ich osobistego zaangażowania, zainteresowania tematem, którym się zajmują, możliwością wykazania się umiejętnościami w różnym zakresie, ośmielenia, nabycia pewności siebie, dowartościowania, sposobu prezentacji.
Metoda projektu daje równe szanse pracy i współpracy wszystkim dzieciom. Jest to metoda wyzwalająca aktywność, samodzielność, motywację, przedsiębiorczość, kreatywność i różnorodność form komunikowania się. Dla nauczycieli metoda projektów jest wyzwaniem, wymaga od nich przyjęcia roli sternika kierującego skomplikowanym procesem edukacji dzieci. Musi tak zorganizować pracę nad projektem by uwzględniony był czas na realizację projektu i czas na odpoczynek, wobec czego nauczyciel musi ustalić realne terminy wykonywania poszczególnych zadań. Metoda projektów daje taką możliwość, by dzieci jednego dnia w ramach realizacji projektu, pracowały nad nim nawet przez kilka godzin, a innego dnia np. zaledwie kilkanaście minut. Różnicowanie czasu pracy podyktowane jest rodzajem bądź etapem realizacji projektu.


REKLAMA

Nauczyciel musi tak organizować zajęcia metodą projektów, by uczniowie nabywali różne kompetencje przez aktywne działanie. Realizacja metodą projektów prowadzi do zmiany pozycji nauczyciela - z osoby przekazującej wiedzę w organizatora działalności uczniów.

Nauczyciel powinien stwarzać takie sytuacje dydaktyczne, w których uczeń staje się odkrywcą, badaczem i ma rozwiązać problemy oraz wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce. W myśl tej zasady, poprzez metodę projektu dzieci zdobywają różne wiadomości i umiejętności w trakcie zajęć w otaczającym ich środowisku.

W edukacji wczesnoszkolnej, pracując metodą projektu nauczyciel musi zachować proporcje między nauką czytania, pisania, liczenia, między zajęciami typu ćwiczeniowego a realizacją projektu. Nauczyciel nie może dopuścić do sytuacji, w której projekt zdominuje proces nauczania. Musi dbać o zachowanie proporcji między realizacją projektów, a ćwiczeniami podstawowych umiejętności szkolnych. Stwarzając sytuacje do realizacji zadań metodą projektów nauczyciel w zależności od rodzaju projektu, stopnia samodzielności uczniów, nabytych przez nich doświadczeń, jest zamiennie organizatorem bądź współorganizatorem . Zachowanie zdrowych proporcji, zdystansowanie się nauczyciela do nowatorskich metod, niepopadanie ze skrajności w skrajność gwarantuje prawidłową realizację projektów i niepomijanie różnorodności edukacyjnej. Metoda projektów wyzwala w nauczycielu inwencje twórcze. Daje możliwość improwizowania, elastyczność, otwartość na potrzeby uczniów, ich zainteresowania, a także korygowania rozwoju zaburzeń określonych funkcji fizycznych czy psychicznych.

W każdej metodzie, a przede wszystkim w metodzie projektów opartej na samodzielności i planowaniu pracy przez uczniów nauczyciel musi pamiętać o dostosowaniu wymagań do zdolności uczniów i konkretnych warunków ich pracy.

Troska o wszechstronny rozwój dziecka, o umiejętne dokonywanie wyborów, podejmowanie decyzji, dowartościowanie, motywowanie do działań każe poszukiwać coraz to nowszych metod aktywnej pracy z uczniem.

Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, kompensowanie zaburzeń, samodzielne planowanie umożliwia metoda projektów, rozumiana jako strategia pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym. Metoda ta wymaga od nauczyciela kunsztu zawodowego i określonych wartości osobowościowych.

Sprawne przeprowadzenie projektu musi być podyktowane stosowaniem odpowiednich zasad jej realizacji.
Zasada według prof. M. Szymczaka jest to "podstawa, na której coś się opiera, reguła, norma"(2).

(...)

Przypisy:
1 - J. Gnitecki, Zmiana w nauczaniu w różnych koncepcjach pedagogiki, [w:] Super nauczanie. Perspektywy nowej edukacji, Poznań 1998, s. 124.
2 - Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka, t. 3, Warszawa 1978, s. 387.

Pełny artykuł dostępny na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

mgr Wisława Glińska
PSP w Zaborze


Zaświadczenie onlinenumer online: 92 gości

reklama