Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1327
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rola internatu w procesie wychowania dziecka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Tychach działa od 1964 roku. Jego uczniowie pochodzą z miasta Tychy, a także z tych miejscowości, w których dzieci nie mogą kontynuować nauki na poziomie gimnazjalnym i zawodowym.
Zlokalizowany jest on w centrum miasta, co ułatwia dojazd do placówki.
W skład ośrodka wchodzą:
- specjalna szkoła podstawowa dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim,
- specjalne gimnazjum dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim,
- specjalna szkoła zawodowa dla młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim,
- zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- oddziały przysposobienia do pracy dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
- internat.


REKLAMA

Przy tworzeniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tychach, wzięto pod uwagę potrzeby środowiska, możliwości zapewnienia właściwej bazy i środków finansowych oraz odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną.
Podstawą skierowania wychowanka do ośrodka szkolno-wychowawczego jest orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Wychowanków do internatu przyjmuje dyrektor na prośbę wychowanka, jego rodziców lub opiekunów prawnych. Pierwszeństwo do korzystania z internatu mają osoby mieszkające w znacznej odległości od miejsca nauki, dzieci rodziców niewydolnych wychowawczo, sieroty i półsieroty.
Czas pracy ośrodka wynika z zadań i potrzeb wychowanków. Internat pracuje cały rok. Zakres i czas trwania opieki świadczonej przez internat jest dostosowany do sytuacji prawnej i rodzinnej dziecka.
Wychowankami internatu są dzieci i młodzież szkolna w wieku od 7 do 24 lat.
Biorąc pod uwagę dobro dziecka i więzi emocjonalne łączące je z rodziną, pracownicy internatu:
- starają się nawiązywać współpracę z rodziną,
- dbają o kontakty dzieci ze środowiskiem rodzinnym (tam gdzie to jest możliwe dzieci sobotę i niedzielę spędzają w domu),
- za zgodą sądu urlopują dzieci na okres świąteczny, ferie, wakacje.
W internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tychach stan wychowanków na rok szkolny 2003/2004 wyniósł 67 osób (24 dziewcząt i 43 chłopców);
- w stopniu lekkim - 38 osób (8 dziewcząt; 30 chłopców)
- w stopniu umiarkowanym - 19 osób (14 dziewcząt; 5 chłopców)
- w stopniu znacznym - 9 osób (2 dziewczynki; 7 chłopców)
- w stopniu głębokim - 1 chłopiec

ilustracja

Legenda:
1 - upośledzenie w stopniu lekkim
2 - upośledzenie w stopniu umiarkowanym
3 - upośledzenie w stopniu znacznym
4 - upośledzenie w stopniu głębokim

W roku szkolnym 2003/2004 liczba dzieci wyniosła 67. Wychowanków skierowanych na podstawie postanowień sądowych było 36. Dzieci skierowanych z powodu niewydolności wychowawczej rodziców było 32 (14 dziewcząt i 18 chłopców), a umieszczonych z powodu wykroczeń karnych było 4 (sami chłopcy). Na prośbę rodziców umieszczono w internacie 31 dzieci.

ilustracja

Opracowanie własne.

Legenda:
1 - postanowienie sądowe - niewydolność wychowawcza rodziców
2 - postanowienie sądowe - wykroczenia karne
3 - prośba rodziców

Od września 2004r. wychowankowie podzieleni są na pięć grup 8-13 osobowych.
W każdej grupie na zmianę pracuje trzech wychowawców. Jest jedna grupa żeńska, dwie koedukacyjne i dwie męskie. Nie są one jednorodne ze względu na stopień upośledzenia.
Każda grupa zajmuje jeden segment i oprócz sypialń, ma swoją świetlicę, łazienkę i toaletę.
Pobyt w internacie jest bezpłatny natomiast opłata za posiłki wynosi siedem złotych za dzień.
Wychowankowie objęci opieką całkowitą są wyposażani w odzież, obuwie, bieliznę, przedmioty osobistego użytku, w razie potrzeby w leki i inne środki opatrunkowe oraz w podręczniki szkolne, przybory do pisania i przedmioty niezbędne w szkole. Kierownik internatu organizuje im wyjazdy na kolonie letnie i ferie zimowe.
Otrzymują oni również tzw. kieszonkowe na własne wydatki, którego miesięczna wysokość wynosi nie więcej niż 1,25% przeciętnego wynagrodzenia.

Głównym zadaniem internatu dla dzieci o obniżonej sprawności umysłowej jest przygotowanie wychowanków, w miarę ich możliwości, do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem. Internat jest miejscem zamieszkania, wypoczynku, zapewnia uczniom warunki do pracy własnej, dostęp do książek, czasopism, imprez kulturalnych, uczy samorządności i współżycia w grupie. Jest to placówka, w której proces wychowawczo-rewalidacyjny umożliwia przeciwdziałanie pojawianiu się trudności i niepowodzeń szkolnych, sprzyja czynnościom uczenia w różnych sytuacjach zachowań pożądanych i wygaszaniu niepożądanych, pomaga w usuwaniu lub łagodzeniu istniejących zaburzeń, sprzyja budzeniu się wiary we własne możliwości, pomaga rozbudzić aktywność własną wychowanków i ich ogólną stymulację rozwoju.

Zarówno w założeniach, jak i w praktyce systemu oświaty i wychowania, internat dla dzieci o obniżonej sprawności umysłowej stanowi formę opieki ciągłej, sprawowanej przez specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, z dominującą rolą instytucji kształcącej i wychowawczej, którą jest szkoła. Przygotowanie wychowanka internatu na miarę jego możliwości rozwojowych do samodzielnego życia w społeczeństwie wymaga powiązania ze sobą lekcyjnych i poza lekcyjnych form nauczania i wychowania. Chodzi przede wszystkim o to, aby lekcje szkolne mogły stymulować twórczą działalność dziecka w każdym zakresie jego funkcjonowania w ośrodku szkolno-wychowawczym, a uzyskana wiedza sprzyjała rozwojowi jego zainteresowań w czasie wolnym. W konsekwencji internat i szkoła specjalna muszą powiązać kształcenie i wychowanie z życiem przez współuczestniczenie w jego realnych, rzeczywistych procesach, a także rozwinąć i ujednolicić działania wyrównujące, korygujące i kompensujące niedostatki w rozwoju umysłowym i psychofizycznym wychowanków objętych procesem specjalnego kształcenia i wychowania. Wspólnie z innymi instytucjami systemu oświaty i wychowania internat stwarza wychowankom specjalne warunki do ujawniania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień, zgodnie z ich rozwojem umysłowym i psychofizycznym. Jego rola dotyczy wspierania takich procesów jak:
- usprawnianie nie zaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych wychowanków,
- szeroko rozumiana adaptacja społeczna wychowanków,
- rozpoznawanie ich potrzeb i trudności,
- przygotowanie wychowanków do aktywnego udziału w codziennym życiu grupy, do podejmowania działań na rzecz środowiska i spełniania w przyszłości obowiązków zawodowych,
- przysposobienie wychowanków do racjonalnego rozwijania i wzbogacania organizacji działalności pozalekcyjnej.
W systemie oświaty i wychowania internat jest instytucją społeczną i poza rodzinną, jednym z podstawowych ogniw wychowania dziecka. Zakłada się przy tym, że internat stanowi najodpowiedniejszą z dotychczasowych formę życia zbiorowego dzieci upośledzonych umysłowo. Według pedagogiki specjalnej internat to wychowująca społeczność lokalna, środowisko wychowawcze i rewalidacyjne. Jednocześnie wyróżnia się on korzystnie jakością warunków i zakresem integracji spośród innych instytucji opiekuńczo-wychowawczych.

Bibliografia:
1. L. Ploch, Praca wychowawcza z dziećmi upośledzonymi umysłowo w internacie, Warszawa

mgr Beata Piecha-Frycowska
pedagog
mgr Bożena Korchut
psycholog


Zaświadczenie onlinenumer online: 90 gości

reklama