Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
13013
rok szkolny
2018/2019

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Poczucie bezradności we współczesnym procesie wychowawczym - wyzwanie dla nauczyciela

Problemem współczesnej edukacji i procesu wychowawczego (choć samo nie tylko ich to dotyczy) jest nasilające się zjawisko bezradności wobec negatywnych zachowań wychowanków. Dotyczy to niestety, stanowiących nierozerwalny "zespół wychowawczy", zarówno rodziców, jak i wychowawców. Jesteśmy świadkami, jak przemiany cywilizacyjne, globalizacja, powstawanie społeczeństwa informatycznego, pociągają za sobą przewartościowanie tradycyjnych postaw, negując dotychczasowe standardy w relacjach "wychowawca-wychowanek". Taka sytuacja stanowi zagrożenie dla prawidłowego przeprowadzania procesów wychowawczych, nie tylko pojedynczych uczniów, ale i całych grup. Już dziś możemy mówić, że współczesne wychowanie znajduje się wręcz w sytuacji kryzysowej, która może prowadzić powstawania poczucia niepewności, może rodzić poczucie rezygnacji, zmęczenia i apatii.


REKLAMA

Trudności wychowawcze w chwili obecnej stanowią poważny, dla wszystkich dostrzegalny problem szkolnictwa. Brak dyscypliny, nieposłuszeństwo, konfliktowanie środowiska rówieśniczego, czy (często świadome) naruszanie reguł obowiązujących w danym otoczeniu wymagają od nauczycieli racjonalnych i przemyślanych działań. I nikt z nas nie może powiedzieć, że mnie to nie dotyczy.

W każdym rodzaju szkoły, niezależnie od poziomu dyscypliny w nich panującej, nauczyciele spotykają się z podjętymi w tym artykule trudnościami wychowawczymi. Każdy z uczniów jest bowiem uczestnikiem procesów socjalizacji w środowiskach w jakich przebywa. Przez socjalizację rozumiemy tu własne odpowiedzialne działanie. Do osiągnięcia zamierzonego celu wychowawczego nie wystarczy dać wolność wychowankowi, należy jednocześnie nakładać na niego pewien przymus społeczny. Oczywiście nie wszyscy uczniowie sprawiają problemy wychowawcze. Czasami w klasie może ich dwóch czy trzech, a jednak "skutecznie" potrafią zdezorganizować zajęcia. Takie postawy wymagają od nauczyciela podejmowania stanowczych działań przewidzianych regulaminem szkoły. Nie mogą jednak prowokować do zachowań autorytarnych. Dlatego wśród zagrożeń w pracy wychowawczej jakie dotyczą nauczycieli na każdym etapie nauczania należy wskazać naturalną chęć uzależniania od siebie drugiej osoby. I nie musi być to nawet wcale działanie nacelowane na szkodę ucznia. Taka postawa jest przejawem egocentryzmu i nie prowadzi do rozwiązania problemów wychowawczych. Zadaniem nauczyciela/wychowawcy jest zdiagnozowanie (im wcześniej, tym lepiej) problemu i podjęcie wspólnie z rodzicami oraz pedagogiem działań mających go rozwiązać. Największym naszym wrogiem w tym wypadku będzie bezczynność prowadząca do powstania poczucia bezradności.

Bibliografia:

 • E. Dąbrowska, Pomoc pedagogiczna uczniowi sprawiającemu trudności wychowawcze, w: T. Sokołowska-Dzioba, Kształtowanie umiejętności wychowawczych, Lublin 2002
 • M. Łobocki, Wybrane problemy wychowania, Lublin, 2004
 • O. Speck, Być nauczycielem, Gdańsk, 2005
 • A. Stanowski, Wychowawca jako podmiot i przedmiot miłości w poszczególnych okresach rozwojowych dziecka czy wychowanka, w: A. Bień, W. Samoliński, Adam Stanowski. Wychowawca. Społecznik. Chrześcijanin, Lublin 1996

  Agnieszka Przeździecka


 • Zaświadczenie online  numer online: 64 gości

  reklama