Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Ocena zagrożenia środowiska przyrodniczego we wsi Wójcin

Teren objęty zadaniem: obszar wsi Wójcin
Termin wykonania zadania: III - XI 2003 r.
Wykonawcy: Szkolne Koło Przyrodnicze w SP Wójcin
Osoba nadzorująca wykonanie zadania: mgr Urszula Pązik - opiekun SKP

Cele zadania:
1.Ocena wpływu szkodliwych czynników (droga krajowa, zakłady przemysłowe, gospodarka rolna) na stan środowiska przyrodniczego wsi Wójcin.
2.Uświadomienie uczniom szkoły podstawowej w Wójcinie skali zagrożenia wynikającego z działania szkodliwych czynników w najbliższym otoczeniu.
3.Nauczenie uczniów korzystania z różnych technik oceny zagrożeń.

Opis terenu badań:

Zadanie będzie wykonywane na terenie wsi Wójcin oraz w jej najbliższej okolicy. Wieś położona jest w gminie Paradyz w województwie łódzkim. Przez wieś biegnie ruchliwa droga krajowa Łódź - Kielce. W najbliższej okolicy znajduje się zakład produkujący płytki ceramiczne. Mieszkańcy wsi zajmują się przede wszystkim gospodarka rolną. Wieś posiada wodociąg, lecz brak jest kanalizacji.

Opis zadania:
Zadanie będzie wykonywane w czterech etapach.

Etap I. Zapoznanie się z rodzajami zagrożeń środowiska występującymi w naszym kraju.

W tym etapie uczniowie poznają występujące w przyrodzie zagrożenia powodowane działalnością człowieka. Prezentacja zagrożeń nastąpi na spotkaniach Szkolnego Koła Przyrodniczego. Do prezentacji wykorzystany zostanie zestaw kaset wideo z zakresu edukacji ekologicznej. Po każdej prezentacji nastąpi szczegółowe omówienie danego zagrożenia i dyskusja nad nim. Po zapoznaniu się ze wszystkimi zagrożeniami Szkolne Koło Przyrodnicze sporządzi listę szkodliwych czynników, jakie mogą wpływać na środowisko wsi Wójcin.

Etap II. Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej na terenie wsi Wójcin.

W czasie trwania tego etapu członkowie Szkolnego Koła Przyrodniczego postarają się określić aktualny stan fauny i flory na badanym terenie. Inwentaryzacja przeprowadzona zostanie w trakcie wycieczek terenowych na obszarze wsi Wójcin.

Rozpoznaniem objęte zostaną następujące typy ekosystemów:
1.łąka,
2.las,
3.tereny przydrożne,
4.staw.
Na tych terenach uczniowie za pomocą kluczy i atlasów przyrodniczych przeprowadzą rozpoznanie występujących tam gatunków roślin i zwierząt. Ponadto w próbkach wody pobranej ze stawu przeprowadzone zostaną obserwacje pod mikroskopem organizmów wchodzących w skład planktonu ( fito- i zooplankton ). Z inwentaryzacji sporządzone zostanie szczegółowe zestawienie, a wyniki naniesione zostaną na mapę obszaru wsi Wójcin.

Etap III. Przeprowadzenie doświadczeń określających stopień zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza na badanym obszarze.

W tym etapie uczniowie, członkowie Szkolnego Koła Przyrodniczego wykonają serię eksperymentów, które pomogą określić stan środowiska przyrodniczego na badanym terenie.
Materiały i próbki potrzebne do realizacji doświadczeń zostaną zebrane w trakcie wykonywania II etapu.
Wykonane zostaną następujące doświadczenia:
1.Sprawdzenie zawartości pyłu w powietrzu w miejscach o różnym skażeniu,
  -na obrzeżach drogi,
  -na boisku szkolnym,
  -na łące.
2.Wpływ zanieczyszczenia powietrza na liście roślin okrytonasiennych rosnących na terenie szkoły.
3.Oddziaływanie SO2 zawartego w spalinach na liście roślin nasiennych rosnących przy drodze.
4.Określenie zapachu i stopnia przezroczystości wody pochodzącej ze stawów położonych we wsi Wójcin.
5.Określenie wartości pH, próbek wody pochodzących z wyżej wymienionych stawów.
6.Ustalenie ilości substancji organicznych rozpuszczalnych w wodzie pochodzącej ze stawów.
7.Pobranie próbek gleby z trzech różnych miejsc ( pole, łąka, boisko szkolne ) i określenie własności gleb.
8.Badanie przepuszczalności wody przez różne rodzaje gleb.
9.Określenie odczynu pobranych próbek gleb.
10.Wpływ soli ołowiu na kiełkowanie roślin.
11.Oddziaływanie skażenia gleby benzyną na kiełkowanie i wzrost roślin.
Wyniki każdego doświadczenia zostaną szczegółowo omówione, opisane i przeanalizowane.

Etap IV. Przeprowadzenie prezentacji wykonanego zadania na forum szkoły.

Po zakończeniu etapu III wyniki wszystkich badań zostaną zapisane w specjalnym raporcie przygotowanym przez członków Szkolnego Koła Przyrodniczego. W raporcie tym znajdą się również wnioski wynikające z realizacji zadania dotyczące zagrożenia środowiska we wsi Wójcin. Raport zostanie odczytany na specjalnie przygotowanej na ten cel akademii. Oprócz odczytania raportu, Szkolne Koło Przyrodnicze przygotuje wystawę prezentującą realizację zadania. Na wystawie znajdą się materiały zebrane podczas wycieczek terenowych. Zaprezentowane zostaną także tablice o treści ekologicznej. Na akademie zostaną zaproszeni także mieszkańcy Wójcina.

Materiały potrzebne do realizacji zadania:
1.Magnetowid,
2.Kasety wideo - zestaw,
3.Klucze do oznaczania roślin i zwierząt,
4.Atlasy przyrodnicze,
5.Mikroskop,
6.Sprzęt laboratoryjny,
7.Tablice o treści ekologicznej,

Harmonogram czasowy:
Etap I - III - VI 2002r.
Etap II - V 2002r. - V 2003r.
Etap III - IX 2002r. - X 2003r.
Etap IV - XI 2003r.

Wykonanie zadania powinno przynieść następujące efekty ekologiczne:
1.Określenie stopnia zagrożenia środowiska przyrodniczego wsi Wójcin.
2.Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów Szkoły Podstawowej w Wójcinie.

Efektami rzeczowymi pozostałymi po wykonaniu zadania będą:
1.Raport przedstawiający wyniki przeprowadzonych badań i obserwacji.
2.Wyposażenie szkoły w pomoce naukowe użyte przy realizacji zadania.

Program opracowała: mgr Urszula Pązik
nauczycielka przyrody
w Szkole Podstawowej w Wójcinie


Zaświadczenie onlinenumer online: 67 gości

reklama