Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1181
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program do realizacji ścieżki edukacyjnej: edukacja europejska w klasach I-III gimnazjum dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

Edukacja europejska ujęta w podstawie programowej kształcenia ogólnego jako ścieżka międzyprzedmiotowa ma przygotowywać młodych ludzi do uczestnictwa w życiu społecznym jednoczącej się Europy, otwartych na współpracę i dialog z innymi Europejczykami, bez względu na różnice religijne, rasowe czy kulturowe. Obejmuje treści dotyczące historii jednoczenia się Europy, współpracy politycznej i gospodarczej państw europejskich oraz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, realizacja ścieżki: edukacja europejska "może odbywać się w ramach nauczania różnych przedmiotów (bloków przedmiotowych) lub w postaci odrębnych zajęć."

Prezentowany program jest przeznaczony do realizacji w gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Podstawy programowe są w nim uwzględnione i spełnione w sposób dostosowany do potrzeb, możliwości poznawczych i właściwości psychofizycznych naszych uczniów.

Wdrożenie programu nie wymaga odrębnych godzin w planie nauczania lecz konieczna jest stała współpraca nauczycieli: języka polskiego, historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie; oraz współdziałanie nauczycieli języka angielskiego, sztuki i informatyki.

Uwzględniając podstawy programowe edukacji europejskiej i przedmiotów, na których jest ona realizowana, program pozostawia nauczycielom swobodę w doborze treści nauczania i podziale godzin dydaktycznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zagadnień.

W osiągnięciu wskazanych celów edukacyjnych istotne jest ograniczanie metod podających do jedynie krótkiego etapu pracy nad danym zagadnieniem i szerokie wykorzystywanie metod aktywnych, opartych na uczeniu przez działanie i przeżywanie co zostało szczegółowo przedstawione w części Procedury osiągania celów.

Uwagi o organizacji procesu kontroli i oceny zostały zawarte w części Kontrola i ocenianie osiągnięć uczniów.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Agnieszka Szymanik


Zaświadczenie onlinenumer online: 85 gości

reklama