Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11464
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Terapeutyczna rola świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna, zgodnie z przepisami, jest integralną częścią szkoły przeznaczoną dla uczniów nie tylko klas młodszych, ale przede wszystkim dla uczniów pozbawionych opieki rodziców w czasie ich pracy zawodowej. Prowadzi zorganizowaną działalność opiekuńczo-wychowawczą w celu racjonalnego wykorzystania czasu wolnego podopiecznych.

Funkcja świetlicy szkolnej nie ogranicza się jedynie do działań opiekuńczych, choć niewątpliwie opieka o charakterze wychowawczym jest priorytetowym celem działalności świetlicy. Pełni ona również funkcje: społeczną, dydaktyczną, profilaktyczną, kompensacyjną i reedukacyjną.


REKLAMA

Świetlica szkolna jest miejscem szczególnym. Jest jakby szkołą i domem w jednym. Zorganizowana w odpowiedni sposób dostosowany do współczesnych warunków i potrzeb, pełni wiele ważnych zadań, począwszy od tych zaspokajających najprostsze potrzeby - do prowadzenia często nieuświadomionej terapii zaburzeń. Do zadań tych należą:
- organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia;
- organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
- organizowanie zajęć mających na celu ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
- stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;
- upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;
- rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;
- współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły.

Szereg zajęć świetlicowych to swoistego rodzaju terapia zajęciowa, nieplanowana specjalnie.

Coraz więcej jest dzieci mających różne problemy nie tylko dotyczące przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności szkolnych, ale doświadczających konsekwencji różnych zaburzeń rozwojowych lub niedostosowania społecznego.

Świetlica szkolna poprzez różnorodne zajęcia wpływa na wszechstronny rozwój uczniów, a także dzięki tym zajęciom wspiera prowadzoną na terenie szkoły terapię w różnym zakresie, np. w zakresie tyflopedagogiki, surdopedagogiki, uspołeczniania, adaptacji uczniów najmłodszych do nauki szkolnej, wyrównywania braków w nauce, również przyczynia się do doskonalenia umiejętności i zdolności uczniów.

Dzięki zajęciom ruchowym dzieci mające problem z nadpobudliwością mogą rozładować nagromadzone emocje, napięcie i stres. Wielu uczniów ma też problemy z koordynacją wzrokowo- ruchową, koordynacją słuchowo - ruchową czy orientacją przestrzenną. Poprzez zabawy sportowe nie tylko usprawniają te funkcje, ale też uczą się dyscypliny, reakcji na sygnały. W tej sferze świetnym narzędziem do usprawniania są zajęcia muzyczno - ruchowe, natomiast zabawy muzyczne ze śpiewem pomagają między innymi uczniom mającym problemy z mową (tzw. logorytmika).

Zajęcia muzyczne nie tylko rozwijają talent i słuch muzyczny, pomagają również pozbyć się nagromadzonych podczas lekcji emocji, przyjemnie spędzać czas i pogłębiać więzi w grupach. Ćwiczenia rytmiczne dodatkowo wymagają skupienia uwagi i koncentracji oraz koordynacji. Są dobrym ćwiczeniem dla dzieci mających z tym problemy.


REKLAMA

Poprzez zajęcia czytelnicze ćwiczymy umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyjaśniamy niezrozumiałe słowa wzbogacając słownictwo i poszerzając wiedzę, szczególnie poprzez zajęcia z czasopismami np. przyrodniczymi. Poprzez czytanie kształcimy pamięć, skupienie uwagi, płynność czytania, a także wpływamy na uspokojenie emocji i wyciszenie. Słuchanie i analiza opowiadań o treściach terapeutycznych wpływa na kształtowanie właściwych postaw uczniów i niwelowanie lęków, jak również uczenie się rozwiązywania problemów poprzez dostarczanie pozytywnych wzorców. Zajęcia czytelnicze dodatkowo pozwalają podopiecznym uczyć się rozpoznawać gatunki literatury dla dzieci, gromadzić lektury związane z konkretnym kręgiem tematycznym i rozbudzić zamiłowanie do czytania, które zaprocentuje w dalszej edukacji i życiu dorosłym.

Zajęcia plastyczno - techniczne doskonalą zdolności manualne, ćwiczą małą motorykę, szczególnie u najmłodszych uczniów uczących się pisać, usprawnia rękę. Poza tym zajęcia plastyczne są świetnym "wyciszaczem" - np. malowanie farbami przy spokojnej muzyce wpływa uspokajająco i relaksująco, a piękna galeria z powstałych malunków daje uczniom poczucie spełnienia, docenienia, satysfakcję. Zajęcia techniczne zaspokajają potrzebą twórczości, wyrabiają zmysł artystyczny, kształtują poczucie estetyki.

Zajęcia umysłowe, w tym zagadki, krzyżówki,łamigłówki, konkursy, gry edukacyjne wpływają na rozwój myślenia, pamięci, wyobraźni, myślenia logicznego, skupienie uwagi.

Uczniowie mający trudności w nauce szkolnej w świetlicy mogą liczyć na pomoc wychowawców. Utworzenie specjalnej teczki pomocy dydaktycznych i wykorzystywanie ich podczas odrabiania lekcji utrwala wiedzę i pomaga w rozwiązywaniu zadań. Pomoce porozwieszane w świetlicy dodatkowo sprzyjają zapamiętywaniu wzrokowemu bez szczególnego zaangażowania uwagi.

Zabawy integracyjne i zajęcia z zakresu socjoterapii szczególnie wpływają na kształtowanie relacji grupowych, uczą szacunku, dyscypliny, są dobrą zabawą, ale również poruszają ważne zagadnienia, jak np. samoakceptacja, agresja, zdrowie i bezpieczeństwo.

Tematyka zajęć świetlicowych jest również utrwalaniem właściwych zachowań, np. w kwestii bezpiecznego korzystania z Internetu, wyrabiania nawyku zdrowego trybu życia itp. Powtarzające się treści wplecione często w różnego rodzaju zabawy lepiej utrwalają się i owocują pożądanym zachowaniem uczniów.

W końcu warto również zwrócić uwagę na fakt, iż coraz mniej obserwuje się dzieci na podwórkach przydomowych. W tym przypadku świetlica szkolna często staje się zastępcą spotkań podwórkowych i wspólnych zabaw. Podczas zabaw dowolnych nauczyciele, poprzez obserwacje, poznają swoich wychowanków.

Nauczyciel świetlicy ma przed sobą wysoką poprzeczkę, ponieważ musi spełniać wiele ról i zadań. Musi być przede wszystkim osobą otwartą, szczerą w relacjach, umiejącą zrozumieć młodego człowieka na różnym poziomie rozwoju. Nauczyciel świetlicy powinien być nie tylko nauczycielem i wychowawcą dającym dobry przykład, ale często rozjemcą, pielęgniarką, doradcą, powinien rozpoznawać i pomagać w zaspokajaniu uczniom ich wielorakie potrzeby. Świetlica jest miejscem sprzyjającym rozwojowi nie tylko dzieci , ale samych wychowawców, mobilizując ich do działania, szukania nowych pomysłów, uzupełniania własnej wiedzy, poszerzania i wzbogacania warsztatu pracy.

Literatura:
1. J. Podlaski "Formy i metody pracy świetlicowej, Warszawa, 1972, passim
2. Grażyna Gajewska, Elżbieta Turska "Teoretyczno-metodyczne aspekty opieki i wychowania w świetlicy. Scenariusze spotkań, programy." Zielona Góra 2011
3. "Świetlica Szkolna", w: Świetlica w szkole 03/2013

Joanna Dunia


Zaświadczenie onlinenumer online: 47 gości

reklama