Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11248
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Znaczenie współpracy domu rodzinnego i przedszkola w rozwijaniu dojrzałości szkolnej dzieci

Właściwe kierowanie rozwojem dziecka zależy nie tylko od organizacji środowiska wychowawczego w danej placówce przedszkolnej, ale także od włączenia w ten proces wszystkich środowisk, w których dziecko żyje i które mogą mieć wpływ na wzbogacenie jego osobowości, jak i na niwelowanie i regulowanie nieprawidłowości rozwojowych.

W pracy z dzieckiem przygotowującym się do szkoły ważne jest jednolite oddziaływanie wychowawcze środowisk, w którym żyje. Dla dziecka 6-letniego podstawowym środowiskiem jego życia jest rodzina, a później przedszkole. Dlatego szczególne znaczenie dla odpowiedniego procesu wychowawczego jest właściwe współdziałanie nauczyciela przedszkola ze środowiskiem rodzinnym.

Proces dydaktyczno-wychowawczy, aby był skuteczny powinien być oparty na poznaniu samego dziecka, jego możliwości, przebiegu jego dotychczasowego rozwoju, poziomu rożnych sfer osobowości oraz na znajomości środowiska, w którym dziecko żyje tzn. znajomości bodźców, które działają na dziecko hamująco lub stymulująco.

Znajomość środowiska rodzinnego 6-latka przez nauczyciela pozwoli mu organizować odpowiednie działania w celu wzmocnienia czynników pozytywnych i zlikwidowania czynników negatywnych.


REKLAMA

Współdziałanie nauczyciela ze środowiskiem rodzinnym przebiegać może w płaszczyznach:
1. Wymiana informacji o dziecku między nauczycielem, rodzicami i innymi osobami, które biorą udział w procesie wychowawczym.
2. Zaznajomienie rodziców z praca wychowawczo-dydaktyczną prowadzoną z 6-latkami
3. Wdrażanie rodziców do utrwalania postaw, umiejętności i wiadomości nabywanych przez dzieci w placówce wychowania przedszkolnego
4. Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców
5. Włączenie rodziców do rozwiązywania różnych problemów związanych z polepszeniem warunków pracy dydaktyczno-wychowawczej w danej placówce
6. Stosowanie szczególnych środków zaradczych w przypadku rodzin nie zaspakajających podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka lub działających na jego szkodę

Podstawowym warunkiem rozwoju dziecka jest systematyczna wymiana obserwacji między rodzicami, a nauczycielem. Dotyczy to zarówno kształcenia tj, wyrabiania gotowości do czytania i pisania jak i zachowania dziecka. Pomaga rodzicom w ten sposób pogłębić wzajemne zrozumienie dziecka i rodziców, którzy współuczestniczą w jego przeżyciach potrafią pomóc w pokonywaniu trudności.

Pomoc rodziców w utrwalaniu postaw, umiejętności i wiadomości nabywanych przez 6-latków w przedszkolu, ma ogromne znaczenie dla ciągłości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych i wymagań stawianych dziecku przez środowisko, zwłaszcza w perspektywie podjęcia roli ucznia. Tylko rodzice mogą pomóc nauczycielowi określić stan zdrowia dziecka, jego dotychczasowy rozwój, a także sposób w jaki wychowują dziecko w domu, jakie napotykają trudności w procesie wychowania.

Podobnie nauczyciel w kontaktach z rodzicami powinien informować rodziców jak ocenia rozwój dziecka, podkreślać jego sukcesy i osiągnięcia, wykazywać niepowodzenia co w rezultacie powinno prowadzić do uzgadniania sposobów postępowania z dzieckiem w domu rodzinnym jak i w przedszkolu.

Zadaniem przedszkola jak i rodziny jest stworzenie dziecku optymalnych warunków rozwoju, dlatego też przedszkole musi uświadamiać rodzicom ewentualne braki w rozwoju, rodzice zaś powinni respektować i korzystać z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, zwłaszcza w aspekcie rozwiązywania problemów edukacyjnych, tak ważnych u dzieci rozpoczynających naukę w szkole.


REKLAMA

Współpraca przedszkola z rodziną może przybierać różne formy. Jest to najczęściej: indywidualna praca z poszczególnymi rodzicami, kącik dla rodziców, zebrania grupowe, zajęcia otwarte dla rodziców, zebrania ogólne, komitet rodzicielski.

Takie formy współpracy przedszkola z rodziną dostarczają rodzicom informacji o sposobach kształcenia osobowości i postaw przyszłego ucznia. Ponadto rodzice mogą zapoznać się z formami zajęć i zabaw podnoszących poziom rozwoju dziecka, z wykorzystaniem ich w postępowaniu z dzieckiem na terenie domu.

Właściwie zorganizowana współpraca z rodzicami to istotny czynnik osiągania dobrych wyników pracy wychowawczej przedszkola. Środowisko i jego potrzeby powinny wyznaczać kierunki działania najbardziej korzystne zarówno dla dzieci, rodziców i przedszkola.

Współpraca wszystkich środowisk wychowawczych dziecka 6-letniego powinna służyć nie tylko odpowiedniemu przygotowaniu dziecka do szkoły, ale przede wszystkim powinna być przygotowaniem do życia.

Rozpoczęcie nauki w szkole przez dziecko jest dla niego okresem przełomowym, jednocześnie bardzo trudnym, dlatego ważne jest, aby rodzice i wychowawcy zapewnili dziecku w tym okresie rozwoju sprzyjające warunki poczucia bezpieczeństwa, okazywali mu przywiązanie uczuciowe, nie uzależniając go przy tym nadmiernie od siebie, przez to stwarzając mu odpowiednią atmosferę w osiąganiu optymalnego poziomu dojrzałości szkolnej.

Bibliografia

 • S. Słyszowa, "Poznawanie dzieci rozpoczynających naukę i kierowanie ich Rozwojem", Warszawa 1974
 • M. Przetacznikowa, "Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży", Warszawa 1973
 • M. Kwiatkowska, Z. Topińska, "Pedagogika przedszkolna", Warszawa 1978
 • H. Muszyński, "Rodzinna, moralność, wychowanie", Warszawa 1971
 • B. Wilgocka-Okoń, "Dojrzałość szkolna dziecka a środowisko", Warszawa 1972

  Marzanna Orłowska


 • Zaświadczenie online  numer online: 116 gości

  reklama