Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11185
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Szkoła w badaniach. Różne orientacje i typologizacja podejść badawczych

Zawsze konieczna jest egzemplifikacja objaśnianych pojęć i zjawisk społecznych. Do jakiego stopnia relacjonowane raporty i badania potwierdzają prezentowane wcześniej teorie szkoły? Nie odnoszą się one wprost do założeń i koncepcji szkoły. Nie dokonują bezpośredniej weryfikacji określonej teorii i nie przyczyniają się do rozwoju istniejących teorii. Po prostu opisują szkołę jako instytucję powołaną w nowym ustroju oświatowym. Są ukierunkowane na uprawomocnienie opinii wyrażających dwubiegunowość empiryczno - interpretacyjną wykazując aprobatę i dezaprobatę dla szkoły, całej kompleksowo rozumianej reformy i słuszności założeń jej twórców.

Można doszukiwać się jednak jakiś związków. Badania szkoły z jednej strony potwierdzają utrzymanie status quo klas dominujących i rządzących, z innej teorię przemocy symbolicznej P. Bourdieu, bądź wychodzą od etnografii edukacji, by w tym kontekście odsłaniać klimat i porządek, panujące w szkolnej rzeczywistości lub skłaniając się do słuszności powołania gimnazjum wskazują na merytokratyczny kontekst edukacji.

Próba ujednolicenia poszczególnych szczebli edukacji sprowadza się do wdrażania określonych standardów organizacyjno - prawnych, narzuconych odgórnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Natomiast mniej oficjalnie pojawiają się efekty różnicujące.

W jakim stopniu badania oddają rzeczywisty obraz polskiej edukacji? Międzynarodowe raporty (PISA) raczej nakierowane są na prezentację poziomu wiedzy i zakresu zdobytych umiejętności młodzieży w określonym przedziale wiekowym i zestawieniu skuteczności systemów edukacyjnych poszczególnych państw. Koncentrują się na wskazywaniu tendencji obniżania lub poprawy jakości zdobywanej wiedzy, mierzonych tymi samymi narzędziami. Główny nacisk położony jest na ukazanie jakości kształcenia, ale w jej ilościowym wymiarze.

Wprawdzie w kontekście badań ujawnia się zróżnicowanie międzyszkolne, ale marginalnie.

Co powoduje zróżnicowanie szkół, to ich niepowtarzalna kultura. Najmniej widocznym zjawiskiem edukacyjnym pozostaje kultura - pozaegalitarnego wewnętrznego systemu działania szkoły (pozamaterialny klimat i atmosfera, wytworzona przez aktorów życia szkolnego: uczniów, nauczycieli i po części rodziców).

Poniżej zostaną zasygnalizowane raporty globalne, badania PISA, TALIS, OECD - Alfabetyzacja, Gospodarka, społeczeństwo, raporty narodowe, badania sondażowe Przmysława Totonia i Stefana Wlazło (ocena reformy w opiniach nauczycieli i dyrektorów), obraz polskiego nauczyciela w badaniach Aleksandra Nalaskowskiego, badania monograficzne Teresy Wejner, interakcjonistyczna monografia Ireneusza Kaweckiego, doświadczenia szkolne pokolenia studentów - maturzystów 2005 Marii Dudzikowej i jakościowa analiza kultury szkoły Beaty Adrjan.


REKLAMA

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpoœrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Tomasz Krupa


Zaświadczenie onlinenumer online: 48 gości

reklama