Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11126
rok szkolny
2013/2014

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Projekt instalacji sanitarnej w budynku jednorodzinnym

Opis techniczny

1. Celem projektu było przedstawienie zaprojektowanej instalacji w budynku jednorodzinnym.

2. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora,
- warunki w terenie, istniejące i proj. Uzbrojenie,
- projekt branży budowlanej,
- uzgodnienia z inwestorem,
- obowiązujące przepisy i normy.

3. Dane ogólne i zakres opracowania. Tematem niniejszego opracowania jest budowa instalacji wewnętrznych wody zimnej, ciepłej, kanalizacji ściekowej (sanitarnej ), centralnego ogrzewania dla projektowanego obiektu.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje :
- instalację wody zimnej i ciepłej,
- instalację kanalizacji sanitarnej,
- instalację centralnego ogrzewania.

4. Opis ogólny.

Plan sytuacyjny obiektu.
Budynek zlokalizowany jest w odległości 4,05 m od linii regulacyjnej, 6,55 m od wodociągu miejskiego oraz 8,2 m od miejskiej sieci kanalizacyjnej. Rzędna powierzchni terenu to 251,00 m.n.p.m. Brak pochylenia terenu w sąsiedztwie budynku.

Charakterystyka budowlana obiektu.
Domek jednorodzinny składa się z 2 kondygnacji mieszkalnych. Posadowiony jest na betonowych ławach fundamentowych zagłębionych na 2,39 m poniżej poziomu powierzchni terenu. ściany zewnętrzne mają szerokość 500 mm, a ściany działowe 250 mm. Wysokość kondygnacji mieszkalnej w świetle wynosi 8,84 m. Wysokość piwnicy w świetle wynosi 1,89 m, a grubość podłogi na gruncie 0,2 m. Posadzka w piwnicy znajduje się na głębokości 1,68 m pod powierzchnią terenu. Zestaw wodomierzowy oraz zestaw hydroforowy znajduje się w piwnicy w pomieszczeniu gospodarczym.

Charakterystyka zewnętrznej sieci wodociągowej.
Wodociąg zewnętrzny wykonany z żeliwa o średnicy 150 mm jest ułożony w odległości 5,0 m od linii regulacyjnej, 6,0 m od zewnętrznej ściany budynku na głębokości 0,7 m pod powierzchnią terenu. Przyłącze wodociągowe wykonane z rury o średnicy DN40 usytuowane jest na głębokości 1,49 m pod powierzchnią terenu i prowadzone z minimalnym spadkiem 3‰ w kierunku wodociągu. Przyłącze wchodzi do budynku przez ścianę zewnętrzną zagłębioną w gruncie w odległości 6,0 m od wodociągu zewnętrznego, na wysokości zagłębienia wodociągu. Fragment przyłącza biegnący w ścianie budynku jest otoczony rurą osłonową PE 63 mm wypełnioną pianką. Przyłącze jest wpięte do wodociągu zewnętrznego na opaskę do nawiercania Haku z odejściem kołnierzowym firmy Hawle 150/40mm.

Charakterystyka wewnętrznej sieci wodociągowej.
Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej wykonana jest z rur i kształtek miedzianych. Wewnętrzną sieć wodociągową od strony wodociągu rozpoczyna zestaw wodomierzowy umieszczony w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy zamontowany na wysokości 0,99 m nad posadzką oraz w odległości 1,0 m od ściany. Tworzą go wodomierz główny jednostrumieniowy skrzydełkowy firmy Powogaz typ JS6,0 o średnicy DN32 oraz dwa zawory odcinające o średnicy DN32.

Instalacja wody zimnej.
Poziome przewody instalacji wody zimnej umieszczone są w piwnicy. Przewody te doprowadzają wodę do jednego pionu. Na parterze i piętrze na wysokości 1,0 m nad podłogą, odchodzą od pionu odgałęzienia do poszczególnych węzłów. Rozprowadzające przewody wody zimnej prowadzone są nad posadzką pod przewodami wody ciepłej. Pionowe oraz poziome przewody rozprowadzające kotwione są do przegród budowlanych za pomocą obejm oraz haków. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach osłonowych wypełnionych pianką poliuretanową.


REKLAMA

Instalacja wody ciepłej.
Woda zimna na cele ciepłej wody użytkowej dostarczana jest do podgrzewacza pojemnościowego. Poziome przewody instalacji wody ciepłej umieszczone są w kotłowni w odległości 7 cm od przewodów wody zimnej. Przewody te doprowadzają wodę do jednego pionu. Na parterze i piętrze, na wysokości 1,0 m nad podłogą, odchodzą od pionu odgałęzienia do poszczególnych węzłów. Rozprowadzające przewody wody ciepłej prowadzone są nad posadzką nad przewodami wody zimnej. Pionowe oraz poziome przewody rozprowadzające kotwione są do przegród budowlanych za pomocą obejm i haków. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach osłonowych wypełnionych pianką poliuretanową.
Wszystkie przewody prowadzone w piwnicy należy zaizolować.

5. Instalacja wodociągowa- nazywamy zespół urządzeń wodociągowych oraz przewodów z uzbrojeniem dostarczających użytkownikom nieruchomości wodę zgodnie z jej przeznaczeniem i wymaganiami sanitarnymi. Instalacja wodociągowa składa się z:
- przewodów rozdzielczych(poziomów),
- przewodów pionowych(pionów),
- odgałęzień.

Zespół wodomierza składa się z:
- wodomierza,
- dwóch zaworów po jednej i drugiej stronie.

6. Sieć kanalizacyjna- zespół przewodów i urządzeń służących do odprowadzania ścieków do oczyszczalni lub odbiornika. Przewód zbierający i odprowadzający je do sieci kanalizacyjnej nazywamy przykanalikiem. ścieki z przykanalika trafiają do sieci kanalizacyjnej, następnie do oczyszczalni ścieków i odbiornika. W skład uzbrojenia sieci kanalizacyjnej wchodzą m.in.:
- wpusty uliczne,
- przelewy burzowe,
- studzienki rewizyjne,
- przewietrzniki,
- płuczki kanałowe,
- separatory.

(...)

Pełna publikacja (część graficzna) zawierająca:
- plan sytuacyjno-wysokościowy 1:20
- przyłącze wodociągowe do budynku jednorodzinnego 1:20
- rzut budynku jednorodzinnego - parter 1:50
- rzut budynku jednorodzinnego - piętro I 1:50
do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:
pobierz (ZIP)
Program do kompresji dostępny w Pomocy

Weronika Kowalczyk


Zaświadczenie onlinenumer online: 61 gości

reklama