Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1081
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program komputerowy Crayola Amazing Art jako narzędzie rewalidacyjne w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym

WSTĘP

Koniec bieżącego wieku, charakteryzujący się między innymi szybkim rozwojem techniki komputerowej i nowymi zastosowaniami komputerów, stwarza sytuację, w której umiejętność posługiwania się tymi narzędziami, nawet w podstawowym zakresie, staje się nie tyle luksusem, ile niezbędną koniecznością.

Komputery stosowane nie tylko jako inteligentne maszyny do pisania, źródło gromadzenia i przechowywania informacji, elementy systemu zarządzania i wspomagania przedsiębiorstw, w coraz większym zakresie stosowane są w urządzeniach powszechnego użytku, które każdy z nas musi umieć obsłużyć.

Stawia to przed szkołą, przygotowującą nie tylko do przyszłej pracy zawodowej, ale i funkcjonowania w określonych warunkach społecznych, zadanie wyposażenia młodzieży w wiadomości i umiejętności związane z obsługą komputera i technologią informacyjną.

Problem ten dotyczy nie tylko szkoły ogólnodostępnej, ale również szkolnictwa specjalnego, czyli szkolnictwa zajmującego się uczniami z wadą słuchu, z wadami widzenia, z upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnymi ruchowo.

Rola i wykorzystanie komputerów w kształceniu uczniów niepełnosprawnych do niedawna było sprawą niezauważalną, zarówno w ramowych planach nauczania, jak i w środowisku pedagogicznym.

Dopiero ostatnia reforma oświatowa w znacznym stopniu pozwala na wprowadzanie przedmiotu informatyka już od II etapu edukacyjnego, czyli od klasy IV, co stwarza możliwości do korzystania z komputera na różnych jednostkach lekcyjnych

Komputery już od dawna przestały być luksusem. Czy to w biurze, czy w szkole, czy w domu - pomagają wykonywać pracę znacznie szybciej i prościej. Mogą bawić, ale też dostarczać najróżniejszych informacji. Pomagają dzieciom w nauce i dorosłym przy wykonywaniu szeregu czynności i zadań.

W dziedzinie obsługi maszyn i urządzeń, na których być może w przyszłości podejmą pracę nasi uczniowie, wiele z nich będzie sterowanych komputerowo. Osiągnięcia techniki, z którymi spotykamy się obecnie nakazują podjęcie kształcenia dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym właśnie w tym kierunku. Ostatnia reforma szkolna miała na uwadze ten właśnie problem wprowadzając przedmiot - informatyka w szkolnictwie specjalnym. Samo zapoznanie się z komputerem, jego obsługą wzbudza zrozumiałe zainteresowanie dzieci. W związku z tym postanowiłam wykorzystywać możliwości pracy na komputerze na prowadzonych przeze mnie zajęciach min. reedukacji.

Do pracy z dziećmi wybrałam program Crayola Amazing Art, gdyż bogata i kolorowa grafika oraz stopień trudności programu nie będzie sprawdzianem umiejętności dziecka a przygodą z komputerem.

ZASADNOŚĆ WYKORZYSTANIA KOMPUTERA NA ZAJĘCIACH REEDUKACJI

Od 17 lat pracuję w Zespole Szkół Specjalnych w Sochaczewie z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym. Jeszcze parę lat temu w środowisku pedagogicznym uważano, że praca z komputerem dzieci upośledzonych umysłowo jest niemożliwa ze względu na ich upośledzenie. Nie widziano tego dobra, jakie może przynieść rewalidacja dzieci upośledzonych umysłowo poprzez komputer.

Zawsze pociągało mnie to, co nowe i trudne do osiągnięcia. Kiedy zobaczyłam, jakie możliwości niesie ze sobą praca z komputerem postanowiłam podjąć naukę na studiach podyplomowych "Komputerowe wspomaganie kształcenia".

Nauka w tym studium przybliżyła mi potężne możliwości i niekończące się pomysły na terapię dzieci upośledzonych umysłowo poprzez pracę z komputerem.

Wykorzystuję komputer na lekcjach matematyki, zajęciach reedukacji wcześniej fizyki, techniki, plastyki nie tylko, dlatego, że jest to atrakcyjna metoda pracy, ale również, dlatego, że programy komputerowe mogą być wykorzystywane do rysowania, do nauki czytania, pisania i liczenia. Ten typ programów pozwala na wprowadzenie integracji międzyprzedmiotowej, tak teraz ważnej w dobie reformy oświaty.

Komputer pozwala korzystać ze swoich "dobrodziejstw" dzieciom upośledzonym ruchowo, przez co wyzwala pozytywną samoocenę.

W przypadku dzieci upośledzonych umysłowo i zaniedbanych środowiskowo z rodzin patologicznych komputer jako "cierpliwy nauczyciel" pozwala na wielokrotne podejmowanie prób na dojście do wymarzonego celu.

Dodatkowe niespożyte możliwości przed dziećmi otwiera Internet Stwarza im możliwości poznania różnych dziedzin nauki i techniki poprzez zwiedzanie Muzeów na całym świecie i obejrzenia dzieł dziedzictwa kulturowego różnych narodów, pozwala na wyszukiwanie informacji na różne ciekawe tematy, a także na komunikowanie się z całym światem.

W realizacji powyższych zadań niezbędna jest odpowiednio wyposażona pracownia komputerowa. Moja obecna pracownia mieści się w ciasnym pomieszczeniu. Jest wyposażona w sześć stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

W mojej pracy z dziećmi wykorzystuję różne programy komputerowe. Jednak z moich obserwacji wynika, że największe zainteresowanie wzbudził program Crayola Amazing Art. Program ten swoją atrakcyjnością przyciąga uwagę dzieci, wzbudza zainteresowanie tematem oraz chęć poznawania nowych elementów programu. Uważam, że program Crayola jest doskonałym narzędziem rewalidacyjnym. Poprzez dokładne poznanie programu Crayola dzieci rozbudziły i rozwinęły wszystkie sprawności umysłowe.

Pracując z Crayolą dzieci odważnie operowały różnymi narzędziami programu... Program Crayola służył też do treningu rysunkowych zdolności dzieci. Praca z czystą kartką na sztaludze wpływała na rozwój możliwości twórczych dzieci. Crayola bawiąc - uczyła dzieci myślenia kształtem i kolorem, rozwijała też wyobraźnię plastyczną.

CHARAKTERYSTYKA DZIECI PRACUJĄCYCH NA ZAJĘCIACH REEDUKACJI Z PROGRAMEM CRAYOLA AMAZING ART

Program Crayola przeznaczony jest dla dzieci wczesnoszkolnych lub dla tych, które znajdują się w podobnym okresie rozwojowym. Dlatego też do pracy z programem wybrałam trzech uczniów z klasy drugiej gimnazjum, której jestem wychowawczynią i uczę matematyki i informatyki. Dwóch chłopców jest upośledzonych w stopniu umiarkowanym jeden na pograniczu lekkiego i umiarkowanego. Każdy z chłopców pracuje przy swoim stanowisku komputerowym.

Przedstawiam ich krótkie charakterystyki

Irek l.15 pochodzi z rodziny wielodzietnej. Ojciec kończył szkołę specjalną, matka ma wykształcenie zawodowe. Chłopiec jest upośledzony w stopniu lekkim, na pograniczu umiarkowanego. Irek ma trudności ze skoncentrowaniem się i zapamiętywaniem. Charakteryzuje go ubogi zasób słownikowy i niski poziom sprawności grafomotorycznej. Nie rozpoznaje większości liter, nie czyta nie potrafi pisać z pamięci ani ze słuchu. Odwzorowuje jedynie krótkie teksty. Charakterystyczna dla niego też jest wada wymowy. Z tego też powodu bierze udział w zajęciach logopedycznych. Zmienny emocjonalnie Przeważnie potrzebuje zachęty do pracy. Szybko się zniechęca W zachowaniu widać braki wychowawcze. Występuje u niego brak znajomości norm moralnych i reguł obowiązujących w społeczeństwie. Zaburzone myślenie potoczne - zdroworozsądkowe. Zasób wiadomości znacznie obniżony. Sprawia wrażenie niezainteresowanego i niechętnego wszelkim zadaniom.

Rafał l.16. pochodzi z normalnej rodziny. Rodzice bardzo interesują się dzieckiem, szczególnie ojciec.

U Rafała stwierdzono upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym. Rafał jest bardzo powolny, ma trudności ze skoncentrowaniem się i zapamiętywaniem.. Nie rozpoznaje większości liter, nie czyta nie potrafi pisać z pamięci ani ze słuchu. Odwzorowuje jedynie krótkie teksty. Zasób słów i wiadomości znacznie obniżony. Ma kłopoty z prawidłowym wysławianiem się pogłębione jeszcze wadą wymowy. Uczęszcza na zajęcia logopedyczne Chętnie wykonuje proste polecenia. Jest dzieckiem bardzo miłym i spokojnym Nieśmiały, ożywia się w trakcie zajęć. Potrzebuje zachęty i motywacji do wysiłku umysłowego. Wymaga dodatkowego wyjaśniania każdego polecenia. Potrzebna mu jest atmosfera bezpieczeństwa i akceptacji.

Robert l.1. również pochodzi z normalnej rodziny. Rodzice interesują się dzieckiem. Powolny, małomówny, w odpowiedzi na pytanie najchętniej kiwa głową. Ma kłopoty z prawidłowym wysławianiem się pogłębione jeszcze wadą wymowy. Uczęszcza na zajęcia logopedyczne Cechuje go mała sprawność grafomotoryczna. Kontakt bezpośredni z chłopcem dobry. Chętnie wykonuje proste polecenia, rozumie je bez dodatkowych wyjaśnień. Jest dzieckiem bardzo miłym i spokojnym Bardzo łatwo nawiązuje kontakt rzeczowy i bezpośredni. Tempo pracy bardzo szybkie, chętnie podejmuje wysiłek umysłowy.

ZAKRES ODDZIAŁYWAŃ REWALIDACYJNYCH

W rozdziale drugim przedstawiłam krótkie charakterystyki dzieci, z którymi będę pracować. W wyniku moich doświadczeń i obserwacji doszłam do wniosku, że program Crayola pomoże mi zrekompensować różne braki rozwojowe: np. wspomagać kształtowanie się pojęć, rozwijać wyobraźnię obrazową, ćwiczyć koordynację wzrokowo -ruchową, rozwijać sprawność percepcyjną i działalność plastyczną oraz wydłużyć czas skupienia uwagi na zadaniu. Pracując z tym programem możemy u dzieci rozwijać spostrzegawczość, pamięć wzrokową, sprawność posługiwania się myszą, uczyć logicznego myślenia, dostarczać wiedzę o różnych zjawiskach. Stwarza on również warunki do samokształcenia i indywidualizacji procesu nauczania.

Pracując z Irkiem chciałabym wyrównać jego braki rozwojowe, a więc przede wszystkim poprawić sprawność grafomotoryczną. Także wzbogacić jego zasób słów, pojęć i zwrócić uwagę na szybkość i poprawność wykonywania zadań. Również potrzebna mu jest motywacja do wysiłku umysłowego w postaci częstego nagradzania. Należy u niego rozwijać zdolność logicznego myślenia i usprawnić funkcję analizatora wzrokowego, wdrażać do śmiałego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach, wyrównywać braki środowiskowe poprzez pracę z komputerem.

U Rafała chciałabym zwiększyć motywację do wysiłku umysłowego częstym stosowaniem wzmocnień pozytywnych. Także chciałabym zachęcić go do większej aktywności na lekcji. Oczywiście będę pracować nad odpoznawaniem liter, koncentracją uwagi, czytaniem krótkich tekstów i grafomotoryką, kształcić sprawność myślową. Należy też u niego wzbogacać wyobraźnię.

U Roberta przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wydłużenie okresu koncentracji na zadaniu i rozwijaniu sprawności grafomotorycznej.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO CRAYOLA AMAZING ART

Multimedialny pakiet Crayola Amazing Art składa się z dwóch aplikacji. Pierwszą stanowi Crayola Art Adwenture przeznaczona dla dzieci 3-6 letnich, drugą Crayola Art Studio przeznaczoną dla dzieci 6-12 letnich.

Micrografx Crayola Art Studio 2 został przygotowany przez zespół najwybitniejszych fachowców od psychologii dziecka skupionych przy światowym liderze produkcji materiałów graficznych dla dzieci - firmie Binney& Smith posiadającej prawa do znaku towarowego Crayola - amerykańskiego synonimu kredki świecowej, oraz programistów Micrografx - przodującego światowego producenta oprogramowania graficznego. Micrografx Crayola Art Studio 2 został wyróżniony wieloma nagrodami. W Polsce w 1996 r uzyskał nagrodę " Klasa Marzeń" jako artykuł niezbędny w każdej klasie szkoły podstawowej- na równi z nagrodzonymi ławkami, kredą czy filmami oświatowymi. Crayola składa się z dwóch programów uruchamianych ze wspólnego menu, które w istocie jest przedsionkiem domu. Znajdują się tam dwie pary drzwi prowadzące do dwóch pomieszczeń. Towarzyszą nam komunikaty dźwiękowe i dymki tekstowe, niestety w języku angielskim. Wchodząc do jednego z nich decydujemy się na zabawę z jednym z dwóch programów. Pierwsze drzwi na prawo prowadzą do pokoju dziecinnego, w którym panuje niesamowity rozgardiasz: porozrzucane kanapki, pies uganiający się za kością- to główny ekran programu Crayola Art Adventure. Kierując się na wprost wejścia, znajdziemy się w pokoju już nieco starszego osobnika, czego można domyślić się po rodzaju wyposażenia. Stąd uruchamiamy poszczególne moduły Crayoli Art Studio. Klikając na stojący w sieni telewizor mamy ponadto możliwość obejrzenia sześciu kilkudziesięciosekundowych filmów video, z których można się m.in. dowiedzieć jak produkuje się kredki i flamastry. Jedynym mankamentem jest prezentacja prowadzona w języku angielskim, zatem nasze dzieci niewiele z niej skorzystają. Wybór poszczególnych zadań programów odbywa się poprzez wskazywanie myszką przedmiotów znajdujących się w pokojach. Np. kliknięcie tablicy spowoduje uruchomienie edytora graficznego, a wskazanie niedokończonego rysunku-zestawu szablonów do kolorowania. i co ważne: po całkowitym zamalowaniu wszystkich szablonów nie trzeba kupować nowych-nadają się one do powtórnego użytku. Crayola posiada doskonały interfejs graficzny, pozwalający na łatwy wybór praktycznie wszystkich dostępnych opcji. Program ten służy do treningu rysunkowych zdolności dziecka. W zależności od wieku dziecka może ono wybierać spośród wielu zadań malarskich o zróżnicowanym stopniu trudności. Oprócz zadań rysunkowych na dziecko czeka jeszcze wiele atrakcji, rozwijających także inteligencję i spostrzegawczość: labiryntów, znajdowania ukrytych w złożonych ilustracjach przedmiotów, wskazywania na przedmioty, które logicznie nie pasują do ogólnego zestawu i wiele, wiele innych. Częsty kontakt z programem jest bogatym źródłem materiału dla wyobraźni. Dziecko przejmuje nowe treści wartości, struktury artystyczne, którymi wyobraźnia operuje, tworzy nowe obrazy. Dziecko pracując w programie otrzymuje gotowe rozwiązania rysunkowe, które może wykorzystywać. Może poszerzać swój zasób wiedzy o różnych rodzajach kresek, linii, faktur, tonacji, barw, z którymi mógłby nie spotkać się w innych warunkach. Do jednej z wielu zalet programu należy to, że schemat rysunkowy postaci można wypełnić szczegółami-akcydensami. Dziecko otrzymuje przykłady postaci i przedmiotów w ruchu, a ruch jest trudny do uchwycenia przez dzieci. Również można wzbogacić schemat poprzez zabawę barwami. Na kartce papieru trudno jest wykonać tyle doświadczeń w łączeniu barw, co na ekranie komputera. Jeszcze jedną zaletą tego programu jest stosowanie obrazu bez światłocienia, co odpowiada fazie rozwojowej dzieci młodszych. Także pozostawienie czystej kartki na sztalugach wpływa na rozwój możliwości twórczych dziecka. W każdej części znajduje się książeczka do kolorowania, w której można wykorzystać wszystkie możliwości programu. Nie możemy tu pominąć możliwości zapisania i podpisania rysunku, wstawienia go lub ich do Galerii i zrealizowania filmu, który oczywiście możemy obejrzeć w "kinie".

Program Crayola... posiada bardzo ważny element wzmacniający pozytywnie pracę dzieci, czyli ocenę pracy użytkownika. Występuje on pod postacią ruchomego obrazka, który jeśli zadanie wykona się prawidłowo zaczyna klaskać, wydawać radosne okrzyki i podskakiwać w rytm wesołej muzyczki. Przy występowaniu trudności z wykonaniem zadania program udziela częściowej lub całej podpowiedzi w postaci gotowego obrazka.

Jedyną wadą tego programu jest komentarz w języku angielskim.

Podsumowując program ten bawiąc uczy dziecko myślenia kształtem i kolorem, jak też pewnej wyobraźni plastycznej, rozpoznawania liter wymieszanych z innymi, wyobrażania kształtu, dokonywania wyboru pola aby stworzyć rysunek, logicznego myślenia, przewidywania, pewnej wyobraźni przestrzennej, wyobraźni kierunków ( labirynt), - spostrzegawczości.

Crayola to świetny program, który łączy w sobie funkcje gry edukacyjnej, programu do tworzenia grafiki i zabawy z doskonale przygotowanych scenek, animacji i dźwięków.

SPOSÓB PRACY Z PROGRAMEM CRAYOLA…

Crayola Art Studio 2 ma następujące wymagania sprzętowe:

PC CPU 386 DX lub mocniejszy Windows 95, lub Windows 3,1x, minimum 6 MB RAM I 3 MB wolnego miejsca na dysku, czytnik CD, mysz, karta graficzna VCA z trybem minimum 256 kolorów lub lepsza. Zalecana jest też karta dźwiękowa.

Program Crayola... nagrany jest na dysku CD-ROM. Po włożeniu do czytnika CD-ROM, jeżeli nie zacznie się automatycznie uruchamiać musimy rozpocząć instalowanie wg. instrukcji załączonej w programie.

Praca z programem nie powinna trwać dłużej niż 25 minut. Z moich obserwacji wynika, że najlepsze efekty daje praca z komputerem na początku ewentualnie w środku jednostki lekcyjnej, kiedy dzieci jeszcze nie są bardzo zmęczone. Również możemy zacząć zajęcia komputerowe, jeśli dzieci są znudzone lekcją prowadzoną metodami tradycyjnymi.

Pierwsze zajęcia powinniśmy rozpocząć od zapoznania się z programem. Należy omówić menu programu i zaprezentować wszystkie jego możliwości.

Pracę z programem zaczynamy od najprostszego zadania, jakim jest UFO. Trudność polega na klikaniu w zielone kropki. Po trafieniu w kropkę odsłania nam się kawałek obrazka. Po wykonaniu całego zadania dziecko zostaje nagrodzone i może przejść do następnego zadania lub zacząć jeszcze raz to samo. Rozwiązując to zadanie dziecko ma okazję ćwiczyć umiejętność posługiwania się myszą. Możemy sobie utrudnić zadanie klikając w cyrk lub książeczkę do kolorowania, gdzie trzeba podążać w szybkim tempie za uciekającą zieloną kropką. Kliknięcie pajaca spowoduje uruchomienie zestawu prostych szablonów do kolorowania.

Następnie klikamy w torebkę gdzie ukazują się nam labirynty. Również w książeczce do kolorowania możemy znaleźć labirynty. Po odnalezieniu właściwej trasy dziecko zostaje nagrodzone i jeszcze może pokolorować obrazek. Później możemy się zająć papugą, po, kliknięciu której pojawiają się nam różne stwory. Można dopasowywać i zmieniać im głowę, tułów, nogi. Również w książeczce do kolorowania możemy zmieniać wygląd dziewczynki i tło obrazka, a następnie pokolorować go. Klikając w toster, piłkę nożną, szukamy, "co pasuje? Co nie pasuje?". Otwierając książeczkę do kolorowania i torcik szukamy ukrytych rzeczy. Oczywiście zawsze możemy pokolorować obrazek i wstawić go do naszej Galerii. Jeżeli znudzą się nam gotowe szablony i tworzenie ilustracji z gotowych symboli rysunkowych możemy wykonać całkowicie indywidualną pracę korzystając ze sztalugi.

Motyl uczyć może nas odpoznawania literek, a nawet całych wyrazów, jeżeli ktoś chce się nauczyć rzeczowników w języku angielskim. Również świat puzzli daje nam taką możliwość. Po kliknięciu w puzzla odkrywa się nam część elementu, którego nazwę mamy odgadnąć. Im mniej puzzli odkryjemy tym zdobędziemy więcej punktów. Wchodząc do kanapki odnajdujemy obrazki do kolorowania związane z jedzeniem. Muszę też wspomnieć o certyfikatach, które po wypełnieniu i pokolorowaniu możemy sobie wydrukować. Na koniec zostawiłam małpkę, która umożliwia łączenie ruchomych obrazów (stickerów) z rysunkami. Na zakończenie naszej pracy z programem wszystkie nasze rysunki możemy podpisać lub wstawić jakiś krótki tekst, a następnie umieścić w Galerii. Naszą Galerię możemy obejrzeć klikając w obraz na ścianie z napisem galeria. Możemy również zmontować film i obejrzeć go klikając w kliszę umieszczoną na dole Galerii.

Podczas pracy z programem nauczyciel powinien w sposób dyskretny kontrolować poczynania dziecka. Na początku nauczyciel musi poświęcić więcej uwagi dziecku. Musi przyjrzeć się jego umiejętnościom i predyspozycjom. Stopniowo powinien wdrażać do samodzielnego wykonywania coraz trudniejszych zadań, zwracać uwagę na dokładność wykonania, a w razie niepowodzeń zachęcać słowami otuchy i odwagi.

Podczas pracy z dziećmi powinien pamiętać, że komputer jest tylko środkiem pomocniczym i nie może zastąpić nauczyciela.

Program ten nie może zastąpić różnorodności metod i środków stosowanych na zajęciach reedukacji. O tym musimy pamiętać. Jest pomocny, ale musimy korzystać z niego z umiarem, gdyż uczniowie w chwili zdobycia umiejętności korzystania z tego programu, po pewnym czasie mogą być znudzeni, gdyż będzie im znany efekt końcowy. Praca z komputerem jest, więc tylko środkiem pomocniczym w realizowaniu zajęć w szkole, ale nie zastępczym. Pomaga w działaniach rewalidacyjnych bezspornie, ale nie może tych działań zastąpić w zupełności.

UZYSKANE REZULTATY

Po przeprowadzeniu serii zajęć z programem Crayola zauważyłam, że dzieci chętnie i pilnie wykonywały zadania. W miarę stopniowego poznawania tajników samodzielnej pracy wykazywały coraz lepszą sprawność i efektywność w wykonywaniu podjętych działań. Początek pracy z Crayolą był bogaty w pytania utwierdzające w podejmowaniu decyzji wykonania czynności, a koniec pracy bogatszy był w samodzielne rozwiązywanie problemów. Dzieci dzięki pracy z programem Crayola dokładniej wykonywały polecenia nauczyciela. Dzieci chętnie korzystały z gotowych książeczek do kolorowania - ćwiczyły przez to posługiwanie się narzędziami i ich możliwościami.

Pracując z Crayolą dzieci mobilizowały się do eksperymentowania i poznawania wszystkich możliwości ww. programu. Poprzez dokładne poznanie Crayoli mogły rozbudzić i rozwinąć wszystkie sprawności umysłowe angażowane do wykonywania zadań, co dało się zauważyć po serii zajęć z tym programem u poszczególnych uczestników.

Irek znacznie wzbogacił zasób słów i pojęć związanych również z komputerem i jego obsługą. Ponieważ wykonanie zadania wymagało odpowiednich czynności po sobie następujących zwiększyła się znacznie poprawność wykonywania zadań. Rafał potrafi poprawnie napisać proste wyrazy. Wykazuje większe zainteresowanie i chęć poznania czegoś nowego. Rafał uaktywnił się, ośmielił. Stał się bardziej kontaktowy. Usprawniła się u chłopca koordynacja wzrokowo-ruchowa. Na tyle ośmielił się w działaniu, iż pod koniec cyklu zajęć samodzielnie kontynuował kolejność działań. Z chęcią przy tym opowiadał, co robi, czyli znacznie wzbogacił swój zasób słownictwa. Irek stał się bardziej spostrzegawczy. Tempo pracy jest nadal jest wolne. Nieco poprawił sprawność grafomotoryczną.. Rafał, co prawda długi czas pracował "krok po kroku" pod nadzorem nauczyciela, ale też poprawił się jego stosunek do podejmowanego wysiłku. Pod koniec z chęcią zabierał się do pracy. Znacznie poprawiła się sprawność grafomotoryczna chłopca. Rafał poprawił znajomość liter. Odzyskał wiarę we własne możliwości i swobodnie korzystał z programu. Widać było "dowartościowanie się" chłopca i pozytywną samoocenę.

Robert najlepiej sobie radził z całej grupy. Doskonale poznał wszystkie narzędzia programu. Stał się bardziej otwarty, pomagał chłopcom w rozwiązywaniu problemów podczas pracy z programem. Poprawił grafomotyrykę, a praca z programem skutecznie poprawiła u niego koncentrację uwagi.

Obserwując postępy uczestników mogę stwierdzić, iż program ten podnosi wiarę w możliwości dziecka. Pozwala na pozytywną ocenę własnych umiejętności technicznych i plastycznych. Nie hamuje naturalnej ciekawości dziecka. Dzieci odważnie operują barwą, kreską bez obawy, że na trwale pozostanie ich wytwór pracy, często nieudolny. Nie czuły lęku przed zabrudzeniem swojej pracy, czy doborem niewłaściwego koloru. Zawsze swój wytwór mogły bez śladu udoskonalić i poprawić, co mobilizowało ich do koncentracji i wytrwałości. Natomiast efekt końcowy podejmowanego zadania był zawsze dla nich powodem do radości, a więc program Crayola pomaga w osiągnięciu celów rewalidacyjnych, jakie stawia oligofrenopedagogika w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo. Nie możemy jednak w pracy na zajęciach zupełnie zdać się na programy komputerowe. Nie zastąpią one dzieciom "myślenia rękami", czyli ważnego elementu rozwoju dziecka, namacalne "tworzenie" trójwymiarowej rzeczywistości pozwala na dokładne jej poznanie I zrozumienie. Są to cele rewalidacyjne, o czym nie wolno nauczycielowi zapomnieć.

WNIOSKI

Obserwując grupę dzieci przy zajęciach komputerowych stwierdzam, iż:
- dzieci są bardziej kreatywne niż dorośli postępując wg zasady prób i błędów szybciej opanowują obsługę komputera
- zastosowanie obrazkowego menu pozwala posługiwać się programem nawet bez znajomości liter
- dzieci w trakcie nauki również się bawią
- dzieci uczą się podejmowania decyzji
- uczą się logiki działania programu: czynność dziecka powoduje zaplanowane na tę okoliczność następstwa.

Podczas pracy z programem Crayola poprzez dogłębne poznanie jego możliwości nasunęły mi się następujące wnioski:
- Crayola może być programem relaksowym w szkole dla dzieci upośledzonych umysłowo,
- program Crayola jest dobrym środkiem dydaktycznym w nauczaniu dzieci wczesnoszkolnych,
- program Crayola może służyć jako program edukacyjny do wykorzystania na lekcjach techniki i plastyki, informatyki
- jest wspaniałym narzędziem usprawniającym braki rozwojowe,

Podsumowując Crayola to świetny program, który bawiąc uczy dziecko myślenia kształtem i kolorem, pewnej wyobraźni plastycznej, rozpoznawania liter wymieszanych z innymi, skrótu rysunkowego-wyobrażania kształtu, dokonywania wyboru pola, aby stworzyć rysunek, logicznego myślenia, przewidywania, pewnej wyobraźni przestrzennej, wyobraźni kierunków -labirynt-spostrzegawczości.

Po przeprowadzonym cyklu zajęć uważam, że program Crayola wykorzystany na lekcjach przyniósł dzieciom wymierne korzyści; komputer zaś jest dla nich cierpliwym nauczycielem zawsze gotowym do wspólnej przygody z nauką. Jeżeli dziecko opanuje obsługę komputera bez zażenowania podejmuje to wyzwanie. Komputer uczy, nie zapominając o odrobinie rozrywki dla dziecka jak też wprowadza je w świat komputerowej techniki, z czym wielu z nich spotka się w dorosłym życiu obsługując urządzenia, w których zastosowano technikę komputerową.

BIBLIOGRAFIA:

 • J. Chmielewska "Wycieczki w wychowanie plastyczne." Warszawa 1972.
 • Z. Czernasz "Dzieci lubią rysować" Wyd. Nasza Księgarnia Warszawa 1974.
 • J. Górniewicz "Sztuka i wyobraźnia. "Warszawa 1985.
 • J. Górniewicz "Rozwój I kształtowanie wyobraźni dziecka" Wydawnictwo Nasza księgarnia. Warszawa-Toruń 1992.
 • Z. Nowakowski "Dydaktyka informatyka w praktyce". MiKOM Warszawa 1992
 • B. Matusz. "Efektywność nauczania techniki wspomaganego komputerem" 1998
 • Praca zbiorowa pod red. J. Łaszczyka "Komputerowe wspomaganie kształcenia" WSiP Warszawa 1998
 • W. Jankowska- Kogut "Program nauczania techniki w szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim". MEN 2000.
 • J. Pietrzak. "Program nauczania informatyki w szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim". MEN 2000
 • J. Huras "Program nauczania plastyki w szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim". MEN 2000.

  mgr Iwona Stachlewska
  Zespół Szkół Specjalnych w Sochaczewie


 • Zaświadczenie online  numer online: 72 gości

  reklama