Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1015
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program sportowych zajęć pozalekcyjnych z akcentem na piłkę siatkową, jako sekcję wiodącą w szkole

Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięcia: Program sportowych zajęć pozalekcyjnych z akcentem na piłkę siatkową, jako sekcję wiodącą w szkole. Opis i analiza działań.

Zajęcia sportowe pozalekcyjne mają znaczący wpływ na realizację zadań wynikających z planu pracy szkoły oraz programu działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Głównym celem programu działań wychowawczych szkoły jest "wszechstronny rozwój osobowy uczniów tj. ich sfery intelektualnej, psychicznej, fizycznej, estetycznej, społecznej, moralnej i duchowej oraz przygotowanie uczniów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym".

Sportowe zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży, która bardzo chętnie w nich uczestniczy, i w pełni zaspakaja potrzeby ruchu. Ponadto regeneruje siły fizyczne i psychiczne, rozwija sprawność psychomotoryczną, kształtuje postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Może także osiągnąć wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie z innymi szkołami na poziomie powiatu, rejonu, województwa i kraju.

Wspólnie z dyrekcją staram się stworzyć jak najlepsze warunki do rozwijania zainteresowań sportowych młodzieży poprzez umożliwienie korzystania z sali gimnastycznej po zajęciach edukacyjnych, organizowanie imprez sportowych w szkole z uczestnictwem zespołów z innych szkół o charakterze towarzyskim, jak i również walki o mistrzostwo powiatu, rejonu i województwa. Apele końcoworoczne mają zawsze akcent sportowy, w celu przedstawienia młodzieży szkolnej i nauczycielom osiągnięć, jednocześnie uświadamiając, że ruch jest ważną potrzebą życia tak jak zdobywanie wiedzy.

Sekcja piłki siatkowej dziewcząt działa w naszym gimnazjum od początku jego istnienia tj. od 1999 roku, odnosząc znaczące sukcesy sportowe. Tworzy ona integralny związek z innymi dyscyplinami sportowymi (np. z biegami przełajowymi). Uczestniczy w niej młodzież po testach sprawnościowych odbywających się jeszcze w szkole podstawowej, dokładnie w klasach szóstych. Można to nazwać wstępną selekcją. Na podstawie wyników osiągniętych w zajęciach edukacyjnych i wyników w/w testów sprawnościowych utworzone zostały w szkole klasy sportowe z akcentem na piłkę siatkową jako sekcję wiodącą. Wraz z objęciem funkcji wychowawcy klasy sportowej oraz opiekuna drużyny siatkarskiej dziewcząt rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku trenerskim. Pisząc pracę dyplomową wykorzystałam swój zespół do prac badawczych, których celem było określenie wpływu poziomu inteligencji na skuteczność gry młodych siatkarek.

Wyniki tych prac badawczych miały duży wpływ na powstanie niniejszego programu, który opracowany został na podstawie programu Mirosławy Śmiglewskiej Nr DKW - 4014 - 290/99 i zawiera prócz treści z podstawy programowej zagadnienia do realizacji, osiągnięcia ucznia (cele operacyjne), sposób realizacji. Preferowane są metody aktywizujące i formy intensyfikujące wychowanie fizyczne.

Analiza wdrażania programu pozwala na optymizm. Nastąpiła efektywna współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego. Swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami wymieniamy się z nauczycielami innych placówek z terenu gminy.

Monitoruję wdrażanie programu zdając sobie sprawę, że musi on ciągle ewaluować, tylko wtedy będzie atrakcyjnym dla uczniów praz co założone cele będą osiągane.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Danuta Kąkol
Gimnazjum nr 1 w Drezdenku


Zaświadczenie onlinenumer online: 42 gości

reklama