Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1013
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Co powinniśmy wiedzieć o dysleksji ?
Kilka praktycznych uwag dla rodziców i specjalistów

DYSLEKSJA, czyli SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU

Definicja: specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu rozpoznaje się u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanych nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego (c.u.n.)

Terminologia - wyróżniamy kilka postaci tych specyficznych trudności, które mogą występować jednocześnie lub w izolacji:

Dysleksja (rozwojowa): trudności w czytaniu, często powiązane z trudnościami w pisaniu;

Dysortografia: trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (w tym popełnianie błędów ortograficznych);

Dysgrafia: trudności w opanowaniu kaligrafii (niski poziom graficzny pisma - tzw. brzydkie pismo)

Dyskalkulia: trudności w opanowaniu matematyki (niski poziom rozumowania operacyjnego, kłopoty z pojęciami abstrakcyjnymi, np. pojęciem liczby, wielkości)

Jakie są przyczyny dysleksji?

 • zaburzenia funkcji językowych,
 • zaburzenia percepcyjno-motorycznych (spostrzegania słuchowego, wzrokowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej),
 • zaburzenia uwagi, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej),
 • zaburzenia lateralizacji (braku dominacji ręki, oka),
 • zaburzenia orientacji w przestrzeni.

  Typy dysleksji: wyróżnia się różne typy dysleksji, zależnie od ich patomechanizmu (zaburzeń funkcji, które je wywołują np. wzrokowo - przestrzennych, językowych).

  Profilaktyka:

  Dzieci z nieprawidłowej ciąży i porodu, nieharmonijnie rozwijające się (np. z opóźnionym rozwojem mowy) to dzieci "ryzyka dysleksji". Im wcześniej zostaną objęte opieką, tym większe szanse, aby zapobiec ich trudnościom szkolnym.


  REKLAMA

  JAK ROZPOZNAĆ U DZIECKA OBJAWY DYSLEKSJI?

  Wiek przedszkolny (3-5 lat): objawy "ryzyka dysleksji"

 • opóźniony rozwój ruchowy, trudności w utrzymaniu równowagi, koordynacją wzrokowo-ruchową, niechęć do zabaw ruchowych,
 • mała sprawność ruchowa rąk podczas czynności samoobsługowych, rysowania (rysunki na słabym poziomie, niechęć do rysowania),
 • opóźniony rozwój mowy, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, zapamiętywaniem nazw lub szeregów nazw, np. pór roku, posiłków.

  Klasa "0" (6-7 lat):

 • trudności z wymową (przekręcanie słów), wadliwa wymowa, błędy gramatyczne,
 • trudności z zapamiętywaniem wierszyków i piosenek,
 • trudności z odróżnianiem podobnych głosek, z wydzielaniem sylab i głosek ze słów oraz łączeniem ich w słowa (analizą i syntezą sylabową i głoskową),
 • niechęć do rysowania, trudności z odtwarzaniem figur, wzorów, "szlaczków",
 • trudności z układaniem obrazków z elementów według wzoru,
 • oburęczność, mylenie lewej i prawej ręki, nogi, itp.,
 • trudności w nauce czytania (realizacji programu klasy "0").

  Wiek młodszy szkolny (I-III klasa):

 • utrzymywanie się powyższych objawów zaburzeń i trudności w uczeniu się,
 • trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, szeregów nazw dni tygodnia, miesięcy), tabliczki mnożenia, dat, zapisywania liczb wielocyfrowych,
 • mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-d-b, m-n, l-L, m-w),
 • mylenie liter odpowiadających głoskom podobnym dźwiękowo (d-t, g-k, z-s),
 • opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter, sylab oraz rozdzielanie wyrazów,
 • trudności z pisownią zmiękczeń, głosek nosowych,
 • brzydkie pismo i rysunek.

  Wiek starszy szkolny (pow. IV i szkoła średnia):

 • trudności w czytaniu często zmniejszają się lub ustępują,
 • trudności w pisaniu mogą ograniczać się głównie do błędów ortograficznych,
 • trudności mogą uogólnić się na inne przedmioty, np. języki obce.

  Jak można pomóc dziecku z dysleksją?

  Istnieje pięć poziomów pomocy (terapii pedagogicznej):
  I. Pomoc nauczyciela i pedagoga szkolnego (indywidualizacja wymagań),
  II. Zespoły korekcyjno- kompensacyjne w szkole (terapia pedagogiczna w grupie),
  III. Poradnie psychologiczno= pedagogiczne i poradnie PTD (diagnoza i terapia pedagogiczna indywidualna lub grupowa, dzieci i młodzieży),
  IV. Klasy terapeutyczne w masowych szkołach podstawowych,

  Oddziały dłuższego pobytu i intensywnej terapii (Warszawa, Łódź) lub szkoły o profilu terapeutycznym (np. Toruń - szkoła podstawowa, Gdańsk - Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualny

  PAMIĘTAJ!!!

  Kompleksowa pomoc dzieciom i młodzieży dyslektycznej wymaga współpracy wielu specjalistów.

  Każde dziecko z objawami dysleksji powinno być zbadane przez lekarza z uwagi na możliwość współistnienia innych schorzeń pogarszających jego trudności w uczeniu się (wady wzroku, słuchu, zaburzenia neurologiczne i inne choroby somatyczne). Trudności szkolne mogą prowadzić do zaburzeń nerwicowych jak na przykład fobia szkolna. Ich prawidłowe leczenie poprawia wyniki terapii pedagogicznej.

  PRAWA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ

 • wczesne rozpoznanie (diagnoza):
  1 - ukierunkowanie edukacji (ze względu na style uczenia się, dobór materiału)
  2 - terapia
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych
 • wyrównanie szans na egzaminach
 • uczeń i jego rodzice lub prawni opiekunowie powinni sami zdecydować, czy zechcą skorzystać z podanych wyżej praw

  Wskazówki do pracy z uczniem dyslektycznym:
  1. Należy często sprawdzać zeszyty i poprawność wykonania prac domowych w celu eliminowania błędów,
  2. Nie należy ograniczać możliwości i zainteresowań humanistycznych uczniom, u których jedynym mankamentem jest dysortografia,
  3. Ze względu na objawy dysleksji nie należy odpytywać ucznia z czytania przed całą klasą
  4. Wskazane jest wyrabianie w dziecku nawyku pracy ze słownikiem,
  5. U uczniów z poważną dysgrafią wskazane jest zastąpienie niektórych egzaminów pisemnych ustnymi sprawdzianami,
  6. Uczyć radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

  Anna Wołpiuk-Ochocińska
  Lublin


 • Zaświadczenie online  numer online: 104 gości

  reklama