Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1012
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Uczniowie zdolni - co o nic wiemy ?
Wskazówki praktyczne dla rodziców i nauczycieli

"Nie powinno zabraknąć dobrych ludzi,
lubiących dzieci i dbających o ich sprawy,
mających różne pasje i zainteresowania.
Ważne, by umieli i chcieli płonąć,
by umieli zapalić innych.
Sukces podobnie jak porażka jest udziałem wielu ludzi.
Nie ma wybitnych uczniów bez wybitnych nauczycieli"
/J.Lipszyc/

Kim jest uczeń zdolny?

Uczniem zdolnym jest takie dziecko, które oprócz widocznych i wysokich zdolności ogólnych odznacza się równocześnie wybitnymi uzdolnieniami specjalnymi, a także znaczącymi osiągnięciami w nauce szkolnej, jak również dyspozycjami twórczymi.

Cechy dziecka zdolnego wyróżniające go spośród innych dzieci:

 • Posiada nieprzeciętne możliwości rozumowania, radzenia sobie z abstrakcją, generalizowaniem faktów, rozumienia znaczeń i widzenia powiązań między nimi.
 • Posiada wielką ciekawość poznawczą.
 • Ma szerokie zainteresowania.
 • Posiada szerokie zainteresowania.
 • Posiada szeroką rozpiętość uwagi, która umożliwia mu koncentrowanie się i bycie wytrwałym w rozwiązywaniu problemów i pogłębianiu zainteresowań.
 • Jest nieprzeciętne w ilości i jakości słownictwa, w porównaniu z dziećmi w jego wieku.
 • Posiada zdolność do samodzielnej, efektywnej pracy.
 • Posiada umiejętność przenikliwej obserwacji.
 • Okazuje inicjatywę i oryginalność pracy umysłowej.
 • Czujnie u szybko odpowiada na nowe idee.
 • Ma zdolność szybkiego zapamiętywania.
 • Interesuje się bardzo naturą człowieka i świata (problem pochodzenia, przeznaczenia, etc.)
 • Posiada niezwykłą wyobraźnię.
 • Potrafi łatwo podążać za złożonymi wskazówkami.
 • Ma wiele zainteresowań (hobby).
 • Uczy się szybko i ławo.


  REKLAMA

  Założenia tworzenia programu zajęć grupowych dla dzieci zdolnych:

  Najkorzystniejsze z punktu widzenia przyszłości dziecka jest rozwój wszechstronny i harmonijny, zakłócenia w jednej dziedzinie mogą bowiem powodować ograniczenia w pozostałych.

  Najważniejszym etapem życia, w którym można wpływać na wszechstronny rozwój dziecka, jest okres od urodzenia do 10 r.ż. Kształtowanie potrzeb poznawczych w tym przedziale wieku daje najlepsze efekty. Dziecko wdrożone do twórczego myślenia na początku kariery szkolnej, nabierają nawyków samodzielnej, twórczej aktywności w różnych dziedzinach.

  Tak więc pracując z dziećmi, należy stymulować i rozwijać w miarę możliwości wszystkie najistotniejsze sfery funkcjonowania jednostki, tj. intelekt, emocje, ekspresję słowną, plastyczną, ruchową, a także umiejętność dobrego współżycia z ludźmi.

  Metody, jakie mogą być stosowane w trakcie nauki szkolnej, aby pomagały uczniów rozwoju zdolności uczniów:

 • Stopniowe zwiększanie wymagań, jednak nie przekraczające możliwości ucznia,
 • Ciekawe prowadzenie lekcji- wprowadzenie inspirujących elementów materiału, wykorzystanie wiadomości pozaszkolnych, prowadzenie zajęć w oparciu o prace grupową uczniów i samopomoc koleżeńską,
 • Realizacja indywidualnych programów kształcenia,
 • Podejmowanie indywidualnego toku nauki z poszczególnych przedmiotów lub przenoszenie do klas programowo wyższych z jednego lub kilku przedmiotów, o ile jest to uzasadnione względami społecznymi,
 • Zachęcanie do wymyślania, tworzenia rzeczy w sposób społecznie użyteczny, oryginalny i dotychczas nieznany,
 • Uczenie twórczego rozwiązywania problemów, motywowanie do samodzielności i podejmowania inicjatyw,
 • Zachęcanie do konfrontacji wiedzy w konkursach, olimpiadach,
 • Wskazywanie dodatkowych źródeł wiedzy oraz inspirowanie do korzystania z rozmaitych zajęć pozalekcyjnych w celu rozwijania zainteresowań oraz aktywności poznawczej,
 • Stwarzanie atmosfery akceptacji, wyrażanie zadowolenia z sukcesów, uczenie przyjmowania uwag i radzenia sobie z niepowodzeniami.

  Przyczyny, z powodu których niektórzy uczniowie zdolni nie mają wysokich osiągnięć w nauce:
  - Nadpobudliwość wyobrażeniowa
  - Nadpobudliwość emocjonalna
  - Nadpobudliwość zmysłowo-sensoryczna
  - Nadpobudliwość psychomotoryczna

  Wbrew przekonaniu dzieci zdolne wymagają szczególnej opieki, którą uzasadnia chociażby ich indywidualność (cechy inności) oraz niezwykła złożoność ich problemów szkolnych, społecznych i emocjonalnych. Wychowując i kształcąc dzieci zdolne warto mieć świadomość ich cech inności.

  Gdzie można zgłosić się po pomoc i poradę w sprawie dziecka zdolnego?

  POWIATOWE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE

  KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI
  ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa, tel. (0..22) 848-24-68, 848-23-98

  CENTRUM INFORMACYJNO- KONSULTACYJNE DS. DZIECI ZDOLNYCH
  ul. Raszyńska 8/10, 02- 026 Warszawa, tel. (0..22) 822-71-68

  STOWARZYSZENIE SZKÓŁ TWÓRCZYCH
  ul. Konrada 21/78, 01-922 Warszawa , tel. (0..22) 663-64-65

  Literatura:

 • Borzym, I. (1979). Uczniowie zdolni, Warszawa: PWN
 • Lewowicki, T. (1986). Kształcenie uczniów zdolnych, Warszawa: WSiP
 • Partyka, M. (1999). Zdolni utalentowani twórczy. Poradnik dla pedagogów, psychologów i rodziców, Warszawa: CPP-P MEN

  Anna Wołpiuk-Ochocińska
  Lublin


 • Zaświadczenie online  numer online: 125 gości

  reklama