Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
10092
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Propozycje zmian w Karcie Nauczyciela

31 stycznia, podczas konferencji prasowej zorganizowanej po spotkaniu podsumowującym rozmowy Ministerstwa Edukacji Narodowej z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz przedstawicielami korporacji samorządowych w sprawie zmian przepisów ustawy Karta nauczyciela, minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas przedstawiła najważniejsze proponowane zmiany w Karcie Nauczyciela.


REKLAMA

 • URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA
  Doprecyzowanie zasad udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, polegające na uzależnieniu jego przyznania od wystąpienia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej. Urlop ten będzie mógł być udzielany wyłącznie przez lekarza medycyny pracy, a nie jak dotychczas przez lekarza pierwszego kontaktu. Takie zasady przyznawania urlopu wzmocnią profilaktykę chorób zawodowych nauczycieli. O urlop dla poratowania zdrowia nauczyciele będą mogli występować po 20 latach pracy, a nie po 7 jak obecnie. Łączny czas urlopu będzie mógł wynieść 1 rok (dotychczas 3 lata).

 • DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY
  Uelastycznienie zasad naliczania i wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego, tak aby możliwe było wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów motywujących. Średnie wynagrodzenie nauczycieli gwarantowane w ustawie KN nie zmieni się, natomiast pula środków przeznaczona na ten cel będzie mogła być dzielona na wszystkich nauczycieli, a nie jak dotychczas, w ramach danego stopnia awansu zawodowego.

 • URLOP WYPOCZYNKOWY
  Doprecyzowanie przepisu dotyczącego urlopu wypoczynkowego nauczycieli. Proponujemy uelastycznienie możliwości korzystania z niego. Precyzyjne zasady określania terminu urlopu pozwolą nauczycielom korzystać z urlopu w dogodniejszym dla nich okresie, który nie zaburzy pracy szkoły; w wymiarze rocznym 47 dni.
  Obecnie nauczyciele mają prawo do urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, a dyrektor szkoły ma prawo zobowiązać nauczyciela do wykonywania czynności na rzecz szkoły przez 7 dni tego okresu. W roku 2012 liczba dni wakacji letnich i ferii zimowych wyniosła 54 dni, tym samym urlop wypoczynkowy nauczycieli w 2012 roku wyniósł 47 dni. Zaznaczyć należy, iż nauczyciele w okresie wakacji letnich prowadzą czynności związane z zakończeniem i rozpoczęciem roku szkolnego, procesem rekrutacji oraz prowadzeniem poprawkowych egzaminów maturalnych.

 • DODATKI SOCJALNE
  Ustalenie stałej wysokości dodatku wiejskiego na poziomie 10% kwoty bazowej z roku 2013, z jednoczesnym włączeniem go do średnich wynagrodzeń nauczycieli. Stopniowe odejście od przyznawania dodatków socjalnych takich jak: dodatek mieszkaniowy, prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowania działki gruntu szkolnego czy zasiłek na zagospodarowanie; z poszanowaniem praw nabytych. Oznacza to, że nauczyciele, którzy już korzystają z tych praw będą mogli korzystać z nich nadal.

 • EWIDENCJONOWANIE CZASU PRACY NAUCZYCIELI
  Nauczyciele będą mieli obowiązek rejestrowania najważniejszych dodatkowych zadań realizowanych w ramach swoich obowiązków takich jak: spotkania z rodzicami, doskonalenie zawodowe zdefiniowane w ustawie KN oraz spotkania Rad pedagogicznych. Sposób rejestrowania określi organ prowadzący.

 • INNE PRZEPISY PORZĄDKUJĄCE
  - Ułatwienie finansowania zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach programów finansowanych ze środków unijnych.
  - Wzmocnienie pozycji Rady Rodziców w procedurze awansu zawodowego nauczycieli.
  - Doprecyzowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Określenie zasad postępowania na poziomie ustawy. Przeniesienie postępowania dyscyplinarnego do środowiska bliższego szkole.
  - Przejęcie przez ministra edukacji narodowej obowiązku sfinansowania jednorazowej gratyfikacji dla nauczycieli otrzymujących tytuł honorowy profesora oświaty.
  - Doprecyzowanie zasad wykorzystania środków na doskonalenie nauczycieli w ramach 1 % odpisu określonego w Karcie nauczyciela.

  redakcja
  źródło: MEN


 • Zaświadczenie online  numer online: 232 gości

  reklama