Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
10001
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Opis i analiza rozpoznania, diagnozy, rozwiązania problemu edukacyjnego ucznia ze specyficznymi problemami w uczeniu się języka polskiego w gimnazjum

Pod terminem trudności w uczeniu się ukryta jest mnogość problemów. Najczęściej spowodowane są nieprawidłowościami w budowie lub funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego, narządów zmysłowych, niewystarczającą stymulacją środowiska rodzinnego lub szkolnego, niskim poziomem motywacji.
Problem dotyczy K....., jednego z moich uczniów (II kl. gimnazjum). Już w kl. I gimnazjum napotykał on na bardzo duże trudności w nabywaniu podstawowych umiejętności programowych, szczególnie z języka polskiego i matematyki.
Chłopiec ma duże trudności w nauce, niski zasób wiadomości i umiejętności. Cechuje go obniżona zdolność porównywania, uogólniania, myślenia abstrakcyjnego oraz bardzo słaba technika czytania, ma znaczny problem z samodzielną, cichą pracą z tekstem, trochę lepiej rozumie tekst czytany głośno. Poziom graficzny pisma jest niski, sprawność grafomotoryczna ręki jest obniżona, K..... gubi i przestawia litery, pisze ciągiem (bez znaków przystankowych lub wstawia je chaotycznie, bez stosowania zasad interpunkcyjnych), popełnia liczne błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne. Ponadto chłopiec wypowiada się szybko, stosuje uproszczenia, błędy językowe, itp., artykulacja jest niedbała, zasób słownictwa - ubogi. Co więcej, zauważyłam u ucznia brak koncentracji. Sam wykonuje tylko krótkie zadania, przy dłuższych jest zniecierpliwiony, K..... nie wierzy we własne siły i umiejętności, szybko rezygnuje z wykonywania zadania, ma zaniżoną samoocenę własnych możliwości.
W związku z brakiem podstawowych wiadomości i umiejętności (szczególnie w nauce czytania i pisania) K..... natrafia na trudności w przyswajaniu dalszej wiedzy ze wszystkich przedmiotów, jego braki edukacyjne się nawarstwiają.
Ponadto na zajęciach bywał bierny, nie wykonywał zadań, nie odrabiał prac domowych, nie czytał lektur, na pytania o brak przygotowania do lekcji wzruszał tylko ramionami lub kłamał (wymyślał różne historie).
Posiada on aktualną opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

(...)


REKLAMA

Publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

Halina Kuryś


Zaświadczenie onlinenumer online: 150 gości

reklama