Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

kategoria: artykuły, referaty, eseje, recenzje


rok szkolny - 2009/2010

Program Frostig i Horne
autor: Renata Wojtkowiak
kategoria: artykuł

Razem bezpieczniej - realizacja ogólnopolskiej kampanii "Kocham. Nie biję"
autor: Renata Wojtkowiak
kategoria: artykuł

Afryka jako kontynent kontrastów językowych
autor: Anna Brzostek
kategoria: artykuł

Zieloną Noc
autor: Renata Wojtkowiak
kategoria: artykuł

Warsztaty bożonarodzeniowe "Maczki"
autor: Renata Wojtkowiak
kategoria: artykuł

O czarnej legendzie krakowskiej szkoły historycznej. Spojrzenie z literackiego podwórka
autor: Stefan Wrzosek
kategoria: artykuł

Ostatni sejm Rzeczyposopolitej Wł. St. Reymonta. Reportaż historyczny czy zmetaforyzowane dzieło fikcji artystycznej ?
autor: Stefan Wrzosek
kategoria: esej

Rodzaje zakładów karnych i ich przeznaczenie, systemy wykonywania kary oraz klasyfikacja skazanych
autorzy: Hanna Jarosz, Katarzyna Kubacka
kategoria: artykuł

Recydywiści - droga wykolejenia społecznego oraz przeciwdziałanie zjawisku
autorzy: Hanna Jarosz, Katarzyna Kubacka
kategoria: artykuł

Analiza i interpretacja dzieła plastycznego Obraz Jacka Malczewskiego "Kobiety grabiące siano"
autor: Anna Maria Suchcicka
kategoria: artykuł

Rola pedagoga, nauczyciela, wychowawcy w procesie wspierania rozwoju dziecka dotkniętego dysleksją
autor: Anna Maria Suchcicka
kategoria: artykuł

Recenzja artykułu Wiesławy Limont "Uczeń zdolny jako problem wychowawczy"
autor: Anna Maria Suchcicka
kategoria: artykuł

Proces komunikowania się nauczyciel-dziecko
autor: Agnieszka Jankowska
kategoria: artykuł

Pomoc postpenitencjarna w Polsce - stan prawny i aktualne problemy
autor: Agata Malec
kategoria: artykuł

Wykorzystywanie seksualne małoletnich a prostytucja nieletnich
autor: Mariusz Wiśniewski
kategoria: artykuł

Odnawialne źródła energii jako element bezpieczeństwa energetycznego
autor: Agnieszka Kardasz
kategoria: artykuł

"Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci", Adele Faber, Elaine Mazlish
autor: Ewelina Adamczyk
kategoria: artykuł

"Rycerze i ich świat" - lekcja muzealna dla klas 5 i 6 w Zamku Królewskim w Warszawie
autor: Ewelina Adamczyk
kategoria: artykuł

Dziecko niepełnosprawne na drodze do niezależności
autor: Małgorzata Knapik
kategoria: referat

Metody dydaktyczne
autor: Jakub Piekarczyk
kategoria: referat

Agresja u dzieci z upośledzeniem umysłowym
autor: Danuta Anisimo
kategoria: referat

Postępowanie wychowawcze w zajęciach muzyczno-rytmicznych
autor: Danuta Anisimo
kategoria: referat

Rola gier i zabaw w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Aneta Krzyżanowska
kategoria: artykuł

Projektowanie działań według metody animacji społeczno-kulturalnej lub metody organizowania środowiska
autor: Agnieszka Pietrzkiewicz-Kiluk
kategoria: artykuł

Osobowość jako przedmiot oddziaływań wychowawczych
autor: Magdalena Łupaczewska
kategoria: referat

Powstanie umów w rozwoju historycznym
autor: Tomasz Łotoczko
kategoria: artykuł

Wyobraźnia geometryczna dzieci w młodszym wieku szkolnym
autor: Sylwia Brzyska
kategoria: artykuł

Die Relevanz der fremdsprachlichen Schreibkompetenz - zu Arten des Schreibens im Fremdsprachenunterricht
autor: Marek Jędrzejowski
kategoria: artykuł

Lesestile bei der Entwicklung des Leseverstehens im Fremdsprachenunterricht
autor: Marek Jędrzejowski
kategoria: artykuł

Ekonomia ciągle w modzie !
autor: Lilianna Rękawek
kategoria: artykuł

Zabawa taneczna pod hasłem "Sowi las"
autor: Bożena Tabiś
kategoria: artykuł

Karać, nie karać
autor: Tomasz Hanejko
kategoria: artykuł

Trudności wychowawcze. Zjawisko niedostosowania społecznego
autor: Magdalena Łupaczewska
kategoria: artykuł

Rola wycieczek szkolnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym
autorzy: Marzena Grabowska, Beata Nowicka
kategoria: artykuł

Misiolandia - relacja z wystawy
autor: Anna Dziadkowiec
kategoria: artykuł

Rola nauczyciela w ponowoczesności
autor: Anna Zamaria
kategoria: referat

Problemy współczesnego nauczyciela w pracy w szkole oraz metody ich rozwiązania
autor: Justyna Szalkowska
kategoria: artykuł

Postawa dobrego wychowawcy świetlicy
autor: Grażyna Werner
kategoria: artykuł

Projekt "Dzieląc Europejskie Wspomnienia"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Psycholog w szkole, blaski i cienie
autor: Mirosława Misik
kategoria: artykuł

Klasa jako struktura formalna i nieformalna
autor: Marta Karczewska
kategoria: referat

Zwyczaje i tradycje świąt Bożego Narodzenia
autor: Irena Nagrodzka
kategoria: artykuł

Rola i zadania nauczyciela w edukacji twórczej w szkole
autor: Ewa Sobida
kategoria: artykuł

Rozwój społeczno-moralny dziecka 6-cio letniego w odniesieniu do otoczenia społecznego i przyrodniczego
autor: Urszula Kawecka
kategoria: artykuł

Rola nauczyciela w organizowaniu sytuacji dydaktyczno-wychowawczych sprzyjających budzeniu zainteresowań przyrodniczych u dzieci
autor: Urszula Kawecka
kategoria: artykuł

Testing pronounciation
autor: Hanna Winiewska
kategoria: artykuł

Methods and Techniques in pronunciation Teaching
autor: Hanna Winiewska
kategoria: artykuł

Reasons for using songs in teaching listening comprehension
autor: Dorota Czerwińska
kategoria: artykuł

Choroba a rozwój dziecka. Wpływ choroby przewlekłej dziecka na rodzinę
autor: Katarzyna Bednarz
kategoria: referat

Efektywne nauczanie języków obcych
autor: Barbara Rzeźnik
kategoria: artykuł

Praca z uczniem zdolnym
autor: Barbara Rzeźnik
kategoria: artykuł

Czy możemy nauczyć patrzeć na dzieła sztuki ?
autor: Bożena Soczewka
kategoria: artykuł

Błędne koło szkolnego wychowania fizycznego
autor: Włodzimierz Śliwiński
kategoria: artykuł

Bariery psychiczne w nauczaniu języka obcego
autor: Marta Lachowicz
kategoria: referat

Podstawowe rodzaje pamięci
autor: Marta Lachowicz
kategoria: referat

Mnemotechnika
autor: Marta Lachowicz
kategoria: referat

Twórcza kara
autor: Marta Lachowicz
kategoria: referat

Techniki pracy szkolnej C. Freineta jako inspiracja do opracowywania i stosowania kart pracy oraz fiszek w pracy z dzieckiem chorym
autor: Małgorzata Wojdyła
kategoria: artykuł

Organizacja pracy domowej ucznia, czyli wskazówki dla rodziców jak pomóc dziecku w samodzielnym uczeniu się
autor: Renata Starzyńska
kategoria: artykuł

Dziwne zachowania dzieci, czyli moje dziecko zaczyna dorastać
autor: Iwona Karabela
kategoria: referat

Realizacja potrzeb psychospołecznych dziecka przewlekle chorego
autor: Violetta Nowak
kategoria: artykuł

Przedszkole instytucją wspomagającą rodzinę w ujednoliceniu oddziaływań wychowawczych
autor: Małgorzata Wrońszczyk
kategoria: artykuł

Środowisko rodzinne - wczesna stymulacja prawidłowego rozwoju mowy dziecka
autor: Dominika Filbrandt
kategoria: artykuł

Rola edukacji regionalnej w rozwoju dziecka
autor: Dominika Marantowicz
kategoria: artykuł

Poprawne relacje nauczyciel-uczeń służące osiągnięciu emocjonalnie zrównoważonego rozwoju ucznia
autor: Sylwia Gąsior
kategoria: referat

Musikalische Spiele und Drama als Unterstützung des Fremdsprachenunterricht
autor: Edyta Jabłońska
kategoria: artykuł

Znaczenie prawidłowego żywienia
autor: Halina Szajna
kategoria: artykuł

Komunikacja szkolna w zakresie interakcji
autor: Andrzej Roszko
kategoria: artykuł

Wpływ treningu sportowego na kształtowanie wydolności fizycznej organizmu
autor: Iwona Lech
kategoria: referat

Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w sprawie edukacji i wychowania w polskich szkołach
autor: Ferdynand Froissart
kategoria: artykuł

Benchmarking jako nowoczesna metoda wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
autor: Bogumiła Rypień
kategoria: artykuł

Zaburzenia emocjonalne
autor: Anna Zielińska
kategoria: artykuł

Współczesny patriotyzm wymaga profesjonalizmu
autor: Ferdynand Froissart
kategoria: artykuł

Opóźnienia funkcji wzrokowych i słuchowych jako przyczyna trudności czytania i pisania
autor: Krystyna Nawara
kategoria: artykuł

Nie o takie gimnazja chodziło !
autor: Ferdynand Froissart
kategoria: artykuł

Budowa "Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego. Próba analizy
autor: Agnieszka Skotarek
kategoria: esej

Samotna, wyalienowana młodzież
autor: Julia Siewruk
kategoria: artykuł

Techniki prezentacji słownictwa
autor: Piotr Bachorski
kategoria: referat

Wodzenie Niedźwiedzia - śląskie tradycje i zwyczaje
autor: Anna Dalibóg
kategoria: artykuł

Pokonać stres
autor: Angelika Kubik
kategoria: artykuł

Jak zapobiegać cyberprzemocy ?
autor: Jacek Sienkiewicz
kategoria: artykuł

Dziecko idzie do przedszkola
autor: Beata Pilarska
kategoria: artykuł

Metody pracy z uczniami agresywnymi
autor: Bożena Idczak
kategoria: artykuł

Subiektywne koncepcje zdrowia
autor: Angelika Kubik
kategoria: artykuł

Grupa przedszkolna jako grupa społeczna
autor: Jolanta Kowalik
kategoria: artykuł

Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Jolanta Kowalik
kategoria: artykuł

Dlaczego warto wykorzystywać komputer w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo ?
autor: Urszula Stuczyńska
kategoria: artykuł

Przykłady wykorzystania komputera w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo
autor: Urszula Stuczyńska
kategoria: artykuł

The importanace of teaching pronounciation
autor: Hanna Winiewska
kategoria: artykuł

Rozważania na temat obcowania z książką
autor: Małgorzata Frąckowiak
kategoria: artykuł

Największe pragnienia duszy człowieka według Świętego Jana od Krzyża
autor: Adam Trubny
kategoria: artykuł

Negatywny wpływ telewizji na wychowanie młodego pokolenia
autor: Iwona Kaczmarek
kategoria: referat

Wpływ telewizji i gier komputerowych na zachowanie młodzieży
autor: Aneta Kwiecień
kategoria: referat

Nauczyciel, wychowawca i rodzic - jeden cel wspólne dobro - dziecko
autor: Agnieszka Placzke
kategoria: artykuł

Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych - jak pomóc dziecku osiągnąć sukces ?
autor: Bożena Czerwiec
kategoria: referat

W bibliotece nie musi być nudno
autor: Jolanta Myśków
kategoria: artykuł

Metoda Warnkego
autor: Agata Majda
kategoria: artykuł

Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z niedokształceniem mowy towarzyszącemu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym
autor: Beata Tyszka
kategoria: artykuł

Kształtowanie przeżyć i upodobań estetycznych dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Lucyna Byszko
kategoria: artykuł

Rozwijanie umiejętności uczniów zdolnych matematycznie na etapie edukacji wczesnoszkolnej
autor: Sylwia Brzyska
kategoria: artykuł

Wychowujemy pokolenie wyalienowanych ?
autor: Julia Siewruk
kategoria: artykuł

Strategie szybkiego i skutecznego uczenia się
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: artykuł

Zabawy buzi i języka, czyli ćwiczenia logopedyczne na wesoło wspomagające rozwój mowy dziecka
autor: Dominika Filbrandt
kategoria: artykuł

Dlaczego warto badać ewolucję ?
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: artykuł

Substancje toksyczne - pojęcie względne. Substancje trujące w gospodarstwie domowym i najbliższym otoczeniu człowieka.
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: artykuł

Szybkość reakcji i równowaga chemiczna
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: artykuł

Przepraszam, proszę powtórzyć !
autor: Anna Czyż
kategoria: artykuł

Wpływ promieniowania na organizmy żywe
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: artykuł

Mój ulubiony algorytm
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: artykuł

Problemy adaptacyjne dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
autor: Aleksandra Fornalczyk
kategoria: artykuł

Jak psychologia patrzy na wartości ?
autor: Justyna Fiedorczuk
kategoria: artykuł

Filozoficzne spojrzenie na pojęcie wartości
autor: Justyna Fiedorczuk
kategoria: artykuł

Umiejętności wychowawcze rodziców (wstęp do rozważań na temat wychowania)
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: artykuł

Wagary - problem ucznia i szkoły
autor: Joanna Podkowa
kategoria: artykuł

Jak przeprowadzić wywiad ?
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: artykuł

Video-based teaching activities
autor: Ewelina Niedbała
kategoria: artykuł

Akceptacja osób niepełnosprawnych poprzez sport
autor: Ewelina Sacała
kategoria: artykuł

Kwaśne deszcze - przyczyny występowania oraz ich wpływ na środowisko
autor: Ewelina Sacała
kategoria: artykuł

Związki i współzależności pomiędzy wybranymi sferami Ziemi
autor: Ewelina Sacała
kategoria: artykuł

Zagrożenia współczesnego świata - Pneumokoki
autorzy: Katarzyna Czardybon, Alina Kieres
kategoria: artykuł

Współczesne zagrożenia rodziny - media
autorzy: Katarzyna Czardybon, Alina Kieres
kategoria: artykuł

Wpływ emocji na kształt osobowości - lęk a osobowość
autorzy: Katarzyna Czardybon, Alina Kieres
kategoria: artykuł

Biografia i filozofia Ksenofanesa
autorzy: Katarzyna Czardybon, Alina Kieres
kategoria: artykuł

Podobieństwa i różnice w uczeniu się dziecka i człowieka dorosłego
autor: Katarzyna Wojtania
kategoria: artykuł

Czego i w jaki sposób powinna uczyć dzisiejsza szkoła ?
autor: Józefa Wiśniowska
kategoria: artykuł

Trzy rodzaje komizmu na przykładzie sitcomu
autor: Ewelina Sacała
kategoria: esej

Świętoszek - charakterystyka postaci
autor: Ewelina Sacała
kategoria: esej

Ćwiczenia relaksacyjne w domu i w szkole
autorzy: Justyna Jędrzejczyk, Joanna Sarna
kategoria: artykuł

Rozwój mowy dziecka
autorzy: Justyna Jędrzejczyk, Joanna Sarna
kategoria: artykuł

Integracja europejska w perspektywie historycznej
autor: Tomasz Nowara
kategoria: artykuł

Rozpad relacji międzyludzkich, jako reakcja obronna na problemy naszych czasów, na przykładzie prozy Marty Dzido
autor: Kamila Paliwoda
kategoria: artykuł

Czy inny znaczy gorszy
autorzy: Ewelina Sacała, Sara Sacała
kategoria: esej

Stereotypy w kulturze
autorzy: Ewelina Sacała, Sara Sacała
kategoria: esej

Manifesty
autorzy: Ewelina Sacała, Sara Sacała
kategoria: esej

Inspiracje twórczości plastycznej dziecka w przedszkolu
autor: Małgorzata Brzezińska
kategoria: artykuł

Rodzina - podstawowe i najważniejsze środowisko społeczne kształtowania się mowy dziecka
autor: Renata Stwora
kategoria: artykuł

Mierzenie jakości pracy szkoły
autor: Anna Kostrubała
kategoria: artykuł

Modele zarządzania oświatą. Który z modeli jest obecnie najbliższy polskiemu systemowi zarządzania oświatą ?
autor: Anna Kostrubała
kategoria: artykuł

"Strukturalna" i funkcjonalna analiza miesięcznika psychologicznego "Charaktery"
autor: Anna Kołodziej
kategoria: artykuł

Dysleksja - już w przedszkolu
autor: Krystyna Biernacka
kategoria: artykuł


bieżące


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 94 gości

  reklama