Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

kategoria: analiza przypadku

Problemy adaptacyjne dziecka nieśmiałego
autor: Katarzyna Wierzchowska
kategoria: analiza przypadku

Diagnoza widzenia funkcjonalnego - studium przypadku dziecka ze złożoną niepełnosprawnością
autor: Izabela Havrlent
kategoria: opracowanie

Opis i analiza indywidualnego przypadku - problem opiekuńczy z uczennicą z rodziny dysfunkcyjnej
autor: Klaudia Lipnicka
kategoria: analiza przypadku

Dziecko nadpobudliwe ruchowo
autor: Magdalena Sadowska
kategoria: analiza przypadku

Studium przypadku uczennicy mało tolerowanej w klasie
autor: Ewa Pyzio
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku dziecka agresywnego
autor: Ewa Pyzio
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego (negatywne relacje interpersonalne w klasie)
autor: Agnieszka Kochanik
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza rozpoznania, diagnozy, rozwiązania problemu edukacyjnego ucznia ze specyficznymi problemami w uczeniu się języka polskiego w gimnazjum
autor: Halina Kuryś
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu trudności szkolnych i wychowawczych ucznia z Zespołem Aspergera
autor: Małgorzata Krybuś
kategoria: analiza przypadku

Różnice w umiejętnościach językowych uczniów klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej
autor: Dominika Ostrowska
kategoria: analiza przypadku


rok szkolny - 2010/2011

Uczennica z mózgowym porażeniem dziecięcym na lekcjach języka angielskiego
autor: Magdalena Knauer
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego (absencja ucznia na zajęciach szkolnych)
autor: Monika Ośmiałowska
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku dyskryminacji jednej z uczennic przez zespół klasowy
autor: Agnieszka Bejger
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku asymilacji uczennicy innej narodowości w polskiej szkole
autor: Agnieszka Bejger
kategoria: analiza przypadku

Analiza statystyczna ilości zwolnień lekarskich z wychowania fizycznego
autor: Ewa Ptaszyńska
kategoria: opracowanie / analiza przypadku

Analiza przypadku ucznia z chorobą przewlekłą
autor: autor anonimowy
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku pracy z uczniem zdolnym
autor: Alina Smuła
kategoria: analiza przypadku

Adaptacja dziecka w przedszkolu
autor: Beata Korol
kategoria: analiza przypadku

Dziecko zdolne w przedszkolu
autor: Beata Korol
kategoria: analiza przypadku

Studium indywidualnego przypadku dziecka z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim
autor: Aneta Szmelter-Ubramek
kategoria: opracowanie / analiza przypadku


rok szkolny - 2009/2010

Opis i analiza działań podjętych w celu wyeliminowania dużej liczby zwolnień lekarskich z gimnastyki podstawowej i wytrzymałości biegowej dziewcząt
autor: Zbigniew Zalewski
kategoria: analiza przypadku

Przedstawienie teatralne klasy jako działanie angażujące i motywujące wszystkich uczniów
autor: Dorota Strojna-Imos
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego - wychowanie poprzez sztukę
autor: Agnieszka Pietrzkiewicz-Kiluk
kategoria: analiza przypadku

Studium indywidualnego przypadku (rodzice niepełnosprawni)
autor: Agnieszka Pietrzkiewicz-Kiluk
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku celowości organizowania wycieczek
autor: Rafał Mikołajczak
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku pracy z uczniem zdolnym
autor: Rafał Mikołajczak
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego w klasie V
autor: Monika Bogatek
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku braku akceptacji uczennicy przez środowisko rówieśnicze
autor: Sylwia Świątek
kategoria: analiza przypadku

Plan pracy świetlicy szkolnej
autor: Sylwia Świątek
kategoria: plany pracy

Opis i analiza przypadku rozpoznania problemu edukacyjno-wychowawczego nieśmiałego ucznia z trudnościami w nauce
autor: Renata Starzyńska
kategoria: analiza przypadku

Bicie - jak pomóc rodzicom - zajęcia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców
autor: Elżbieta Stańska
kategoria: analiza przypadku

Diagnoza indywidualnego przypadku dziecka 13-letniego
autor: Justyna Jasińska
kategoria: analiza przypadku

Dziecko nadruchliwe z deficytami rozwojowymi
autor: Katarzyna Nowak
kategoria: studium przypadku

Studium przypadku dziecka niepłynnie mówiącego
autor: Beata Rybaczuk
kategoria: opracowania / analizy


rok szkolny - 2008/2009

Problemy wychowawcze i edukacyjne ucznia klasy szóstej
autor: Zofia Bobrowska
kategoria: opis i analiza przypadku

Opis i analiza przypadku problemu wychowawczego "Kradzież w szkole"
autor: Arkadiusz Glinkowski
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku problemu edukacyjnego "Trudności w nauce"
autor: Arkadiusz Glinkowski
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego i wychowawczego "Praca z uczennicą w ciąży"
autor: Katarzyna Rzeźnicka
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku edukacyjnego "Praca z uczniem zdolnym"
autor: Katarzyna Rzeźnicka
kategoria: analiza przypadku


rok szkolny - 2007/2008

Samobójcza śmierć bliskiej osoby. Analiza diagnostyczna krytycznego wydarzenia życiowego.
autor: Beata Wiśniewska
kategoria: analiza przypadku


rok szkolny - 2007/2008

Praca z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym
autor: Renata Jaroszewicz
kategoria: analiza przypadku

Przypadek ucznia z odchyleniami rozwojowymi, zaniedbanego środowiskowo mającego trudności w nauce
autor: Ala Wasilczyk
kategoria: analiza przypadku

Studium przypadku wychowawczego - nadpobudliwość ruchowa
autor: Małgorzata Wojciechowska
kategoria: analiza przypadku

Analiza przypadku uczennicy z trudnościami w nauce i kontaktach interpersonalnych
autor: Małgorzata Wojciechowska
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku wychowawczego ucznia charakteryzującego się dużą nieśmiałością
autor: Ala Wasilczyk
kategoria: analiza przypadku


rok szkolny - 2006/2007

Jak polubić dziecko z nadpobudliwością psychoruchową
autor: Renata Kopek
kategoria: analiza przypadku

Plan rozwoju zawodowego
autor: Renata Kopek
kategoria: awans zawodowy

Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjno-wychowawczych
autor: Wiktoria Stachoń
kategoria: analiza przypadku

Analiza przypadku dziecka z zaburzeniami zachowania w placówce opiekuńczej
autor: Beata Wilk
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku nieakceptowania jednej z uczennic przez zespół klasowy
autor: Wioletta Dawidziak
kategoria: analiza przypadku

Analiza przypadku chłopca z zespołem Downa, upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym
autor: Dorota Kulesza
kategoria: analiza przypadku

Nieobecność jako konsekwencja problemów dydaktycznych ucznia
autor: Katarzyna Kralka
kategoria: analiza przypadku

Uczeń mający trudności w zapamiętywaniu symboli pierwiastków i wzorów chemicznych
autor: Anna Kruczalok
kategoria: analiza przypadku

Analiza przypadku - integracja z rówieśnikami w gimnazjum
autor: Marcin Cetnar
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku "Dziecko z kolanami koślawymi"
autor: Beata Mazur
kategoria: analiza przypadku

Analiza przypadku wychowawczego - stosunek uczniów do modlitwy
autor: Barbara Miller
kategoria: analiza przypadku

Wprowadzenie systemowych zmian w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w celu utrwalania wśród słuchaczy postawy odpowiedzialności za własną naukę
autor: Agnieszka Solska
kategoria: analiza przypadku

Problemy słuchacza Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych z adaptacją w grupie
autor: Agnieszka Solska
kategoria: analiza przypadku

Analiza przypadku - Uczeń z cukrzycą typu I
autor: Danuta Irek
kategoria: analiza przypadku

Analiza przypadku dydaktycznego "Czy można przybliżyć piękno poezji uczniom i wyzwolić w nich twórcze możliwości ?"
autor: Monika Mendocha
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych (znaczny stopień niepełnosprawności intelektualnej oraz niedosłuch)
autor: Monika Zimmermann
kategoria: analiza przypadku


rok szkolny - 2005/2006

Model pomocy dziecku z rodziny alkoholowej - studium przypadku
autor: Alicja Ewa Wicher
kategoria: analiza przypadku

Zaburzenia mowy u dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Beata Szubert-Bajda
kategoria: opis i analiza przypadku

Specyficzne trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania oraz towarzyszące im zaburzenia mowy i rozwoju emocjonalnego ucznia
autor: Beata Szubert-Bajda
kategoria: opis i analiza przypadku

Studium przypadku ucznia klasy II szkoły podstawowej z bardzo niską sprawnością manualną i niechęcią do pisania
autor: Edyta Ćmoch
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza rozpoznania i rozwiązania przypadku
autor: Jadwiga Kowalska
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza rozpoznawania i rozwiązywania problemu dydaktyczno-wychowawczego "Dziecko upośledzone umysłowo w grupie przedszkolnej"
autor: Barbara Zawisza-Czarniecka
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku edukacyjnego "Uczeń zdolny"
autor: Beata Szmelter
kategoria: analiza przypadku

Analiza przypadku edukacyjno-wychowawczego
autor: Lech Frankowski
kategoria: analiza przypadku

Dziecko z trudnościami w nauce czytania
autor: Małgorzata Gerkowska
kategoria: analiza przypadku

Analiza przypadku - uczeń zdolny
autor: Mariusz Kasprzak
kategoria: analiza przypadku

Analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego
autor: Teresa Kopieniak
kategoria: analiza przypadku

Niechęć do aktywnego udziału w zajęciach sportowych
autor: Agnieszka Łuba
kategoria: analiza przypadku

Budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w klasie
autor: Agnieszka Łuba
kategoria: analiza przypadku

Trzy przypadki
autor: Jerzy Kursa
kategoria: analizy przypadku

Opis i analiza pracy z uczniem z podejrzeniem o zespół Aspergera
autor: Anna Mirlak
kategoria: analiza przypadku

Analiza i opis przypadku dydaktyczno-wychowawczego "Polubić matematykę"
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku wychowanka agresywnego
autor: Renata Witkowska
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku wychowawczego dziecka nadpobudliwego ruchowo
autor: Marzena Lewandowska
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku ucznia nadpobudliwego
autor: Ewa Nowicka
kategoria: analiza przypadku

Analiza przypadku edukacyjnego ucznia klasy pierwszej nauczania zintegrowanego
autor: Dorota Górska
kategoria: analiza przypadku

Analiza przypadku edukacyjnego ucznia klasy pierwszej
autor: Dorota Górska
kategoria: analiza przypadku

Analiza przypadku ucznia z nadpobudliwością
autor: Janusz Górski
kategoria: analiza przypadku

Studium indywidualnego przypadku
autor: Edyta Borowicz-Czuchryta
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku problemu wychowawczo-edukacyjnego dziecka 6-letniego z rodziny patologicznej
autor: Marzena Tomkiel
kategoria: analiza przypadku

Problem dziecka nadpobudliwego w przedszkolu
autor: Ewa Zawadzka
kategoria: analiza przypadku

Rozpoznanie i rozwiązywanie problemu wychowawczego - negatywne relacje interpersonalne w klasie
autor: Beata Garbacz
kategoria: opis i analiza przypadku

Analiza zdarzenia krytycznego
autor: Karolina Walczykowska
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu wychowawczego
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: opis i analiza przypadku

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego "Integracja zespołu klasowego"
autor: Rena Sochacka
kategoria: opis i analiza przypadku

Opis i analiza opracowania i wdrożenia programu wychowawczego klasy III
autor: Grażyna Witak
kategoria: opracowanie

Opis i analiza przypadku adaptacji i akceptacji dziecka niepełnosprawnego umysłowo w klasie szkolnej
autor: Dorota Nasiadka
kategoria: opis i analiza przypadku


rok szkolny - 2004/2005

Opis i analiza przypadku - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu wychowawczego
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: opis i analiza przypadku

Opis i analiza przypadku braku akceptacji przez rówieśników ucznia z zaburzeniami mowy
autor: Agnieszka Szymanik
kategoria: analiza przypadku

Trudności szkolne dziecka nadpobudliwego
autor: Jolanta Hruszowicz
kategoria: analiza przypadku

Plan współpracy opiekuna stażu z nauczycielem stażystą
autor: Iwona Stachlewska
kategoria: plany pracy

Program komputerowy Crayola Amazing Art jako narzędzie rewalidacyjne w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym
autor: Iwona Stachlewska
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku edukacyjno - wychowawczego
autor: Renata Stręgiel
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego (absencja ucznia na zajęciach szkolnych)
autor: Teresa Wojtas
kategoria: analiza przypadku wychowawczego

Opis i analiza problemu edukacyjnego (trudności w nauce matematyki dotyczące w szczególności rozwiązywania zadań z treścią)
autor: Teresa Wojtas
kategoria: analiza problemu edukacyjnego

Analiza i opis problemu edukacyjno-wychowawczego
autor: Małgorzata Pawlak
kategoria: analiza przypadku

Młodzież niedostosowana społecznie a zagrożenie HIV/AIDS - wybrane zagadnienia empiryczne
autor: Beata Krzemińska
kategoria: analiza problemu edukacyjno-wychowawczego

Analiza przypadku problemu edukacyjnego i wychowawczego
autor: Beata Kardas
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku "Konflikt z prawem w postaci udziału w gwałcie zbiorowym"
autor: Elżbieta Zielińska
kategoria: analiza przypadku

Analiza przypadku rozpoznawania - problemu edukacyjnego z wychowania fizycznego w szkole podstawowej
autor: Andrzej Smola
kategoria: opracowanie

Analiza przypadku edukacyjnego
autor: Katarzyna Sobanda
kategoria: analiza przypadku


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 201 gości

  reklama